Odlukom Vlade RS o osnivanju Akademije strukovnih studija Južna Srbija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu počinje da radi u okviru Akademije pod nazivom Odsek za poslovne studije Leskovac.

PRVE GODINE RADA

 

Škola je kao nezavisna institucija počela sa radom 25. januara 1976. godine izdvajanjem iz tadašnjeg Obrazovno ekonomskog centra „Đuka Dinić“, kao Viša škola za obrazovanje radnika trgovinske i ugostiteljske struke.

 

Škola je promenila naziv 1981 .godine u Viša škola usmerenog obrazovanja „Svetozar Marković“, a zatim je Republički komitet za obrazovanje radnika i fizičku kulturu SR Srbije, na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju, a na zahtev Više škole i Izveštaja Komisije tog komiteta od 3. jula 1987. godine, doneo rešenje o utvrđivanju ispunjenosti za ostvarenje plana i programa obrazovanja studija na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu od školske 1987/1988 godine. U toku svog rada Viša ekonomska škola je više puta menjala svoje nastavne planove i programe.

 

 

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA

 

Sa prelaskom u prostorije Tehnološkog fakulteta u Durmitorskoj 19, 2000. godine, prioriteti rukovodstva škole su bili adaptacija novog prostora tako da se upošljenicima i studentima škole obezbede adekvatni uslovi za obavljanje nastavnih aktivnosti.

 

U početku, škola je imala jedan amfiteatar, tri učionice i skromne kapacitete nastavničkih kabineta. Takođe, kancelarijski nameštaj i informatička oprema sa kojom je škola raspolagala bila je jako oskudna. Svake godine škola je u skladu sa finansijskim mogućnostima izdvajala sredstva za obnavljanje i kupovinu novog kancelarijskog nameštaja, informatičke opreme i povećanje bibliotečkog fonda škole.

 

2001. godine opremljen je kabinet za informatiku sa dvadesetak računara i jednim projektorom čime je proces nastave znatno poboljšan.

 

Škola sve aktivnije uključuje studente u svoje projekte, tako da je već naredne školske godine veći broj studenata uključen u projekat „Top sim“, za šta je iskorišćen pre svega, skoro opremljeni kabinet za informatiku. Inače, projekat „Top sim“ je realizovan sa većim brojem nastavnika škole, izuzetno je pozitivno prihvaćen, a cilj je bio da se studentima, podeljenim u grupe, omogući upravljanje virtuelnim kompanijama. Na taj način studenti su, pored praktičnog iskustva u menadžmentu određene kompanije koje su dobijali od svojih predavača, razvijali i timski rad i takmičarski duh, jer su na kraju radionice birani najuspešniji studenti.

 

Bitan segment u obrazovnom procesu odnosio se na stručnu praksu tako da se kompletno rukovodstvo škole trudilo da studentima što više omogući direktne kontakte sa većim brojem privrednih subjekata, kako bi u praksi mogli da provere do tada stečena znanja.

Paralelno sa osnovnom obrazovnom delatnošću škola je sve više razvijala saradnju kroz seminare i stručna usavršavanja sa drugim visokoškolskim obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Izraženije promene u školi počinju početkom 2006. godine, sa pripremama za novi Bolonjski proces rada u okviru koga je škola počela rad na akreditaciji novih studijskih programa.

Škola uvodi bržu internet konekciju, a počinje sa radom i zvanični cajt škole, koji je

svim studentima, a pogotovu onim koji dolaze sa strane znatno poboljšao uslove studiranja, jer su na ovaj način imali trenutne informacije vezane za proces studiranja i aktivnosti škole.

Izvršena je nadogradnja računarskog kabinet nabavkom većeg broja novih računara i poboljšanjem starih konfiguracija, a takođe su nabavljeni i projektori čime su predavanja bila znatno modernizovana i prilagođenija Bolonjskom procesu rada.

 

Sa prelaskom na novi Bolonjski proces rada, a u skladu sa novim Zakonom o visokoškolskom obrazovanju škola prima svake godine određeni broj saradnika u nastavi, što do tada nije bila praksa, tako da ti mladi ljudi koji dolaze u školu uz nesebičnu pomoć starijih profesora imaju priliku da se na početku svoje karijere odmah upoznaju sa radom u prosveti i steknu veliko iskustvo za svoje dalje profesionalno usavršavanje.

Paralelno sa osnovnom obrazovnom delatnošću škola je sve više razvijala saradnju kroz seminare i stručna usavršavanja sa drugim visokoškolskim obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

 

 

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

 

Od školske 2005/2006 prioritet škole je da se pripremi za prelazak na Bolonjski proces rada, kompletnim prilagođavanjem studijskih programa kao i izradom projekta „Škola za budućnost“, u okviru koga je planirana izgradnja nove zgrade škole. Pored ovih aktivnosti, fokus je usmeren i na međunarodnu saradnju i to, pre svega, sa obrazovnim institucijama iz Norveške, Slovenije, Grčke i Makedonije.

Kao osnovni zadatak Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu bio je formiranje mladih stručnjaka sa aplikativnim znanjima koji su spremni da se odmah po završetku školovanja, bez potrebe za pripravničkim stažom i dodatnom obukom, aktivno uključe u izvršavanje poslova i zadataka za koje su školovani, čime se povećava preduzetnički potencijal i stvara kadrovska osnova za socio-ekonomski razvoj čitavog regiona kao i zadovoljenje obrazovnih potreba sve dinamičnije regionalne ekonomije putem obezbeđenja mogućnosti za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i uslova za permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje/učenje tokom čitavogživota.

Postavljeni su sledeći zadaci:

 • obezbeđenje kvalitetnog obrazovanja baziranog na savremenim studijskim programima, u skladu sa tendencijama u evropskom obrazovanju, kao i aktivno učešće u regionalnom socio-ekonomskom razvoju kroz obrazovnu i izdavačku delatnost,
 • permanentno inoviranje i harmonizacija studijskih programa sa odgovarajućim studijskim programima u Evropi i svetu na bazi samoevaluacije;
 • permanentno unapređenje obrazovnog procesa bazirano na povećanju kompetencija nastavnika i saradnika i upotrebi savremenih nastavno-tehničkih sredstava i softverskih simulacija;
 • produbljivanje regionalne i međunarodne saradnje sa privrednim i obrazovnim organizacijama i institucijama putem organizovanja seminara, simpozijuma, konferen-cija i naučno-stručnih skupova;
 • aktivna podrška regionalnom socio-ekonomskom razvoju putem učešća u domaćim i inostranim projektima regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

 

Škola je učestvovala u velikom broju projekata kao direktni nosilac.

 

Glavni projekat škole „Evaluacija i unapređenje obrazovnog procesa na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu – Škola za budućnost“ je uspešno završen septembra 2011. god., a obuhvatao je evaluaciju studijskih programa Više ekonomske škole u Leskovcu i njihovo usklađivanje sa savremenim tendencijama u evropskom obrazovanju i obezbeđenje prostorno tehničkih uslova a sve u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Saradnjaje realizovana sa Vladom Kraljevine Norveške i Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije i lokalnom samoupravom.

Škola organizuje i izvodi studije prvog stepena (osnovne strukovne studije), u okviru 3 studijska programa i to:

– Finansije i bankarstvo

– Menadžment u biznisu

 -Turizam i ugostiteljstvo

 

kao i specijalističke studije u okviru studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment.

Finansije i bankarstvo je savremen i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, i pruža studentima znanja o funkcionisanju bankarskog sistema, bankarskim poslovima, regulativi, proceduri i tehnikama poslovanja u sferi komercijalnog i investicionog bankarstva, funkcionisanju finansijskih tržišta i menadžmentu rizika.

Menadžment u biznisu je aktuelan i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, koji osposobljava studente za širi spektar poslova menadžmenta u privrednim, finansijskim, neprofitnim organizacijama i organizacijama iz javnog sektora kao i za primenu koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli poslovnih procesa.

Turizam i ugostiteljstvo je praktičan i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, pruža studentima znanja i veštine i razvija kompetencije za obavljanje poslova u turizmu, ugostiteljstvu, putničkom saobraćaju, kongresnom biznisu, organizaciji sajmova, izložbi i drugim velikim manifestacija i događajima.

Poslovna   ekonomija   i  menadžment  je specijalistički program i ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu. Program je koncipiran tako da prati i primenjuje obrazovne inovacije, a pre svega osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja u našoj zemlji i evropske obrazovne standarde. Studijski program specijalističkih strukovnih studija Poslovna ekonomija i menadžment, pre svega, poštuje kriterijume kvaliteta, fleksibilnosti i efikasnosti obrazovnog procesa. U ovom programu se integrišu znanja o principima menadžmenta sa savremenim pristupom proizvodnji i uslugama u cilju obezbeđivanja uspešnih menadžera za rad u proizvodnim i uslužnim kompanijama i drugim institucijama.

Trenutno na Visokoj poslovnoj školi studira oko 900 studenata.

 

 

PROJEKAT ŠKOLA ZA BUDUĆNOST

 

Projekat se odnosio na usavršavanje studijskih programa i obezbeđivanje prostorno tehničkih uslova, a namenjen je potrebama visokog školstva na području južne i jugoistočne Srbije. Škola je svojim karakteristikama trebala da zadovolji potrebe savremenog obrazovanja.

Uspešna realizacija projekta „Evaluacija i unapređenje obrazovnog procesa na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu – Škola za budućnost“ završila se izgradnjom nove školske zgrade Visoke poslovne škole strukovnih studija koja je omogućila:

 • školovanje većeg broja studenata;
 • zadržavanje mladih stručnjaka u regionu;
 • uključivanje etničkih grupa u proces visokog obrazovanja;
 • privlačenje većeg broja studenata iz okolnih zemalja u regionu;
 • obrazovanje studenata po modernim studijskim programima;
 • osposobljavanje stručnjaka koji će se aktivno uključiti u lokalne i evropske institucije i imati značajnu ulogu u procesima regionalnih i evropskih integracija;
 • stvaranje mladih stručnjaka koji su spremni za uključivanje u lokalne i evropske institucije i preuzimanje aktivne uloge u programima.

Nova školska zgrada je omogućila studiranje u matičnom regionu pod mnogo povoljnijim finansijskim uslovima u odnosu na velike regionalne i univerzitetske centre, povećala je zadržavanje studenata u regionu, omogućila priliv većeg broja studenata iz okolnih okruga, adekvatnije obrazovanje studenata, što je poboljšalo njihovo aktivno uključivanje u lokalne privredne i vanprivredne organizacije i institucije. Kao još jedna pozitivna strana je povećanje ekonomskog potencijala celog regiona.

Dve nezavisne inostrane visokoškolske institucije su pozitivno ocenile nove studijske programe, dok su predstavnici norveškog Ministarstva prosvete, istraživanja i vera i norveškog Ministarstva finansija pozitivno ocenili odvijanje obrazovnog procesa. Većina sugestija i preporuka norveškog partnera je implementirana u nove kurikulume studijskih programa.

Ukupna vrednost projekta je oko 3,8 milion evra od čega je donacija Vlade Kraljevine Norveške oko 2 mil. eur., učešće Ministarstvo prosvete i nauke oko 1 mil. eur., Lokalne samouprava oko 700.000. eur. (zemljište i kompletno opremanje infrastrukture) i Visoke poslovne škole oko 100.000 eur.