UPRAVLJANJE

U okviru nastavnih jedinica Odseka Akademije, ostvaruje se obrazovna delatnost Akademije (teorijska i praktične nastava, stručna praksa i praktični rad studenata, internacionalne studije i studije na daljinu).
Nastavnu jedinicu čine: nastavnici i saradnici.
Nastavnom jedinicom Odseka rukovodi Rukovodilac Odseka.


Nastavno-stručno veće Odseka (Veće Odseka)

Veće Odseka se stara o organizaciji i izvođenju nastave na odseku, kadrovskim, finansijskim, razvojnim, promotivnim i drugim pitanjima od značaja za odsek. O svim pitanjima raspravlja i odlučuje samostalno ili daje predloge za odlučivanje Veću akademije i predsedniku Akademije.
Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih progama, analizu efikasnosti studiranja, u Veću odseka učestvuju predstavnici studenata, pri čemu studenti čine do 20% članova Veća Odseka.
Veće odseka čine svi nastavnici i saradnici u radnom odnosu na neodređeno i određeno vreme, sa punim radnim vremenom koji rade u Odseku.
Rukovodilac Odseka je predsednik Veća Odseka po funkciji.
Rukovodilac Odseka saziva sednice Veća Odseka i rukovodi njegovim radom.


NENASTAVNA JEDINICA ZA STRUČNE, ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE

U Odsecima se organizuju se Kancelarije stručnih službi za obavljanje poslova vannastavnih delatnosti i to materijalno-finansijskih, pravnih i kadrovskih, službi za studentske poslove, poslove biblioteke, poslove vezane za informacioni sistem, tehničke, arhivske, poslove održavanja i nabavke, pomoćne poslove i dr.
Radom Kancelarija stručnih službi u Odsecima rukovode Šefovi Kancelarija Odseka.


Studentski parlament