Ukoliko student nije stekao uslov za upis naredne godine studija (ima manje od 27 ESPB bodova na prvoj, odnosno manje od 54 ESPB bodova na drugoj godini), ponovo upisuje istu godinu studija i plaća obnovu godine u iznosu od 6 000 dinara.

Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje opet isti predmet i dužan je da opet obavi predispitne i ispitne obaveze.

Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili drugi izborni predmet.

Ukoliko student nije regulisao status (propustio je da upiše jednu ili više godina studija), za svaku neupisanu godinu uplaćuje po 1 500 dinara i 6 000 dinara za obnovu godine.