Visokoškolska ustanova organizuje i izvodi nastavu u toku školske godine, koja po pravilu počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Školska godina se deli na dva semestra: zimski i letnji.  Zimski semestar počinje 1. oktobra a završava se 15. fe­bru­ara naredne kalendarske godine.  Letnji semestar  počinje 17. februara a završava se 30. sep­te­m­b­ra iste godine.

Raspusti u toku godine su: zimski – od 15. januara do 15. februara;  pro­lećni, u vreme uskršnjih praznika i letnji – od 10. jula do 20. avgusta.

Lice koje se upiše na neki od studijskih programa VPŠSS Leskovac, stiče status studenta. Student može imati status studenta koji se finansira iz budžeta ili student koji se sâm finansira.

Studenti Škole imaju prava i obaveze da redovno prisustvuju časovima predavanja i vežbi, da izvršavaju predispitne obaveze po predviđenom planu svakog predmeta, da obavljaju stručnu praksu i druge aktivnosti predviđene studijskim programom.

Studijski programi sadrže obavezne i izborne predmete za svaku godinu studija. Prilikom upisa godine, student bira izborne predmete.

Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje opet isti predmet i dužan je da opet obavi predispitne i ispitne obaveze.

Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili drugi izborni predmet.

Uspešnost studenta u savlađivanju pojedinih predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se u poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena.

Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.

Uspeh studenata na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan).

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini.

Redovni ispitni rokovi su: januarski, martovski, junski, septembarski, oktobarski i decembarski.

Studenti osnovnih studija koji prvi put slušaju ispit, imaju pravo da ispit polažu u prvom ispitnom roku nakon završtka semestra bez podnošenja ispitne prijave. Pored studenata čije se studije finansiraju iz budžeta,u tim rokovima i samofinansirajući studenti ne plaćaju naknadu za prijavu ispita.

Za prvi ispitni rok, nakon završetka semestra, studentska služba sačinjava zapisnike za ispite,na kojima se nalaze svi upisani studenti koji su odslušali semestar.

Nastavnik je dužan da saopšti studentima rezultat usmenog ispita odmah po održanom ispitu (položio ili nije položio), a konačnu ocenu na ispitu dužan je da objavi u roku od dva radna dana od dana održavanja ispita (ako se ispit održava usmeno), odnosno u roku od četiri radna dana od dana održavanja ispita (ako se ispit održava pismeno).

Služba za studentske poslove dužna je da na bazi dostavljenog zapisnika predmetnog nastavnika unese rezultate ispita u matičnu evidenciju studenata i sravna statističke podatke o uspehu studenata. Podatke o rezultatu ispita Služba je dužna da objavi na oglasnoj tabli Škole i zvaničnoj internet prezentaciji Škole u roku od dva radna dana od dana dostavljanja zapisnika sa ispita.

Prigovor na grešku u indeksu ili zapisniku sa ispita

Student ima pravo da  studentskoj službi uputi zahtev za ispravljanje uočene greške vezane za unetu ocenu u zapisnik sa ispita ili indeksu u roku od tri radna dana nakon objavljivanja zapisnika na sajtu Škole. Grešku ispravlja predmetni nastavnik.

Prigovor na ocenu

Student ima pravo da direktoru škole podnese prigovor na dobijenu ocenu ako smatra da je oštećen u postupku sprovođenja ispita i ocenjivanja, u roku od 36 časova od dobijanja ocene.

Direktor razmatra prigovor u roku od 24 sata od podnošenja i donosi odluku po prigovoru.

Ako usvoji prigovor studenta, donosi odluku sa kojom upoznaje predmetnog nastavnika i studenta. U odluci se utvrđuje obaveza ponavljanja ispitivanja u roku od 3 dana od dana prijema odluke pred ispitnom komisijom.

Ispitnu komisiju obrazuje direktor a čine je predmetni nastavnik i dva nastavnika iz iste ili srodnih oblasti. Predmetni nastavnik je predsednik komisije. Komisija donosi odluku većinom glasova.

Odluka komisije je konačna.

Polaganje ispita pred komisijom

Posle tri neuspela polaganja istog ispita, student može tražiti da ispit polaže pred komisijom. Komisiju imenuje direktor. Komisija ima najmanje tri člana iz reda nastavnika istih ili srodnih oblasti. Odluku o oceni, komisija donosi većinom glasova. Odluka komisije je konačna.

Mirovanje statusa studenta

Prava i obaveze studenta miruju:

 • za vreme služenja i dosluženja vojnog roka;
 • ako je student kao vojni obveznik pozvan u službu u neprekidnom trajanju od najmanje jednog semestra;
 • za vreme trudnoće studentkinje i nege deteta do 1 godine starosti;
 • zbog bolničkog lečenja u trajanju od najmanje jednog semestra i teže bolesti (što se dokazuje potvrdom);
 • iz posebnih razloga lične prirode.

Zahtev za mirovanje prava i obaveza podnosi se pre nastupanja mirovanja, a nakon upisane studijske godine na kojoj će koristiti to pravo. Izuzetno, zahtev za mirovanje po osnovu bolničkog lečenja ili trudnoće može se podneti u toku studijske godine.

Rešenje po zahtevu za mirovanje prava i obaveza studenta donosi direktor Škole.

Prestanak statusa studenta

Status studenta prestaje u slučaju:

 • ispisivanja sa studija;
 • završetka studija;
 • neupisivanja školske godine;
 • kad ne završi  studije  do  isteka roka koji  se  određuje u
  dvostrukom   broju   školskih   godina   potrebnih   za   realizaciju
  studijskog programa;
 • izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Na  obrazložen lični zahtev studenta direktor škole  može produžiti rok za završetak studija, a najduže do tri školske godine. Ukoliko student nije naveo vreme na koje trži produženje roka za završetak  studija, smatra se da je tražio produženje za tri školske godine.