eu_erasmus
bugsrpgv_logo
tempus-sivi
PREGLED PROJEKATA

Erazmus+ KA107: Praktično osposobljavanje - veza između obrazovanja i tržišta rada

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu je kao partner Visoke strukovne škole iz Celja – Slovenija, uzela učešće u okviru Erazmus+ projekta „PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE – VEZA IZMEĐU OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA“. Cilj  projekta jeste unapređenje kvaliteta obrazovanja u Srbiji kao i oblast aktivne politike povezivanja obrazovanja i tržišta rada. Implementacija i rezultati projekta će doprineti boljoj i bližoj saradnji obrazovnih institucija i organizacija koje posluju na tržištu rada.

Projekat "Bugarsko-srpski gurmanski voz"

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac  jedan je od partnera projekta „Bugarsko-srpski Gurmanski voz“.  Projekat se realizuje i sufinansira u okviru IPA prekograničnog programa Bugarska-Srbija od strane EU. Opšti cilj projekta je povećanje turističke atraktivnosti prekograničnog regiona kroz sertifikaciju i zaštitu prekograničnih turističkih proizvoda i usluga koji odražavaju poseban karakter destinacija.

Tempus projekat Modernizacija i harmonizacija studija turizma u Srbiji

Tempus projekat Modernizacija i harmonizacija studija turizma u Srbiji, ima za cilj unapređenje kvaliteta studijskih programa iz ove oblasti, kroz njihovu hamonizaciju i standardizaciju u skladu sa standardima obrazovanja Evrpske Unije i potrebama turističkog tržišta. 2015. godina je druga godina realizacije projektnih aktivnosti. U toku školske 2014./2015. godine Visoka poslovna škola je u sklopu projekta inovirala postojeći program Turizam i ugostiteljstvo, koji je akreditovan. Broj studenata koji se mogu upisati na ovaj studijski program je 133. Prva generacija studenata studiraće tokom 2015.2016. godine po ovom studijskom programu.

Studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomija, novo akreditovani studijski program. Broj studenata koji se mogu upisati na ovom studijskom programu je 66, a prva generacija studenata započeće studije tokom 2015./2016. godine.

Pored studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama, Škola je pripremila matrijal za akreditaciju master strukovnih studija za studijski program Poslovna ekonomija i turizam, za 54 studenata. Materijal je predat KAPK i u postupku je akreditacije.

U sklopu projekta realizovane su obuke za nastavno i nenastavno osoblje škole koje su imale za cilj jačanje kompetencija nastavnika i ostalih upošljenika radi unapređenja kvaliteta nastave i rada Škole, i to:

  • Obuke za nastavnike koje su realizovane na Univerzitetu u Griniču u dva ciklusa. Prvi ciklus od 07. do 14. decembra i drugi ciklus obuka u aprilu 2015. godine.
  • Obuka za primenu softverskog paketa „Fidelio Suite 8“, koji se koristi u hotelijerskoj industriji za potrebe organizacije i kontrole rada svih sektora hotela. Deset nastavnika škole uspešno je prošlo obuku i dobilo odgovarajuće sertifikate za trenere.
  • Nenastavno i nastavno osoblje Škole je od 22. do 23. juna prošlo obuku za „Pedagoške i informatičke veštine u visokom obrazovanju“, koja je održana na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.
  • Nastavnici Škole učestvovali su u radionici „Priprema i izrada projekata za fondove EU“, 25. i 26. juna u Novom Sadu.
  • U toku je realizacija obuka iz oblasti primene informacionih tehnologija i engleskog jezika za osoblje Škole.

U organizaciji Škole realizovane su i dve radionice za predstavnike privrede, lokalne samouprave i partnerskih institucija, i to:

  • Radionica na temu „Turizam i autohtona gastronomska ponuda“, održana 17.04.2015. godine, u čijem radu je sudelovalo oko 100 učesnika.
  • Radionica na temu „Metode valorizacije turističkog potencijala i autohtone gastronomske ponude sa posebnim osvrtom na učenje na daljinu“, održana 03 i 04. 09.2015. godine, u čijem radu je sudelovalo preko 60 učesnika.

Izvršena je nabavka opreme po planu projekta. Zbog revizije budžeta na nivou projekta usled istupanja jednog od partnera nabavka opreme je uvećana u odnosu na prvobitni plan i realizuje se iz dva dela. U prvom delu je nabavljena je sledeća oprema:

Nabavljena je informatička oprema i software za potrebe novog informatičkog kabineta koji će biti korišćen u realizaciji novih studijskih programa sa 31 računarom

Nabavljena je prateća informatička mrežna oprema i urađena priprema za osposobljavanje trećeg informatičkog kabineta

Nabavljeni su laptop računari i prateća oprema za potrebe nastavnika i eksperata na projektu.

Projekat Turistička ponuda Grada Leskovca i okoline

Tokom školske 2014./2015. godine, u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac održavani su sastanci sa predstavnicima Turističke organizacije Leskovac Regionalne privredne komore Leskovac, Narodnog Muzeja, Leskovačkog kulturnog centra, Centra za razvoj jablaničkog i pčinjskog okruga, Poljoprivredne i savetodavne stručne službe Leskovac. Na ovim sastancima razmatrane su mogućnosti unapređenja turističke ponude, a samim tim i poslovanja navedenih institucija. U promotivne svrhe izrađena je monografija „Osam vekova kulturnog nasleđa Leskovca i okoline“. U suorganizaciji sa navedenim referentnim institucijama, a u okviru aktivnosti Tempus projekta „Modernizacija i harmonizacija turističkih studijskih programa u Srbiji“, početkom septembra održana je radionica „Metode valorizacije turističkog potencijala i autohtone gastronomske ponude sa posebnim osvrtom na učenje na daljinu“. Na ovoj radionici predstavnici gradskih institucija govorili su o pojedinim aspektima turističke i gastronomske ponude Leskovca. Takođe, o mogućim pravcima razvoja turizma i valorizacije turističkog potencijala ovog dela Srbije, govorili su profesori sa Fakulteta za turizam i ugostiteljstva iz Ohrida i Univerziteta iz Pireja (Grčka). Rezultati i zaključci proistekli sa radionice biće integrisani u zajednički rad gore pomenutih gradskih institucija.

Unapređenje saradnje Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac i Grada Leskovca

Cilj projekta je unapređenje međusobne saradnje lokalne samouprave i njenih institucija i institucija visokog obrazovanja kroz podršku studentima obezbeđivanjem obrazovnih i edukativnih programa za unapređenje njihovih praktičnih veština i znanja. Takođe, realizacija projekta treba da uskladi obrazovne i edukativne programe sa potrebama tržišta rada, putem razmene informacija od obostranog interesa. Početak realizacije projekta je septembar 2014. godine.

Usklađivanje obrazovnog programa Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac sa potrebama privrednih subjekata

Uspostavljanjem partnerstva između Škole i privatnog sektora stvoriće se uslovi za usklađivanje studijskih programa škole sa potrebama privrednih subjekata i potrebama tržišta rada. Realizacija projekta počela je septembra 2014. godine.  Škola je uključivanje sektora privrede u koncipiranju nastavnih sadržaja obezbedila i aktivnu podršku studentima u procesu traženja posla. U ovom projektu pored Škole učestvuje još pedeset privrednih subjekata sa područja jablaničkog i pčinjskog okruga. Studenti u okviru realizacije projektnih aktivnosti imaju mogućnost da obave stručnu praksu kod privrednih subjekata koji su potpisnici ugovora. Osim toga, privrednici učestvuju u kreiranju sadržaja studijskih programa i ostalih edukativnih sadržaja za potrebe mladih.

Interakcija visoko-obrazovnih i kulturnih institucija u Leskovcu

Institucionalna tranzicija  administracije u celokupnom javno-kulturnom sektoru u Leskovcu, nameće potrebu podizanje institucionalnih kapaciteta kroz programe profesionalnog razvoja. Ovim projektom obezbeđuje se profesionalizacija i modernizacija administracije u kulturnom sektoru, redefiniše se misija javnih institucija kulture, obezbeđuje efikasniji rad kroz strateško planiranje, čime se stvaraju preduslovi za prerastanje postojećih leskovačkih kulturnih institucija u kompetentne i međunarodno priznate institucije, što bi doprinelo pronalaženju novih diversifikovanih izvora finansiranja. U realizaciji navedenog projekta učesnici su: Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Narodni muzej Leskovac, Leskovački kulturni centar, Narodno pozorište Leskovac. Realizacija projekta rezultirala profesinalizacijom lokalne samouprave u oblasti kulture, poslovanjem javnih institucija po principima savremenog menadžmenta, obezbeđenjem visokoprofesinalnih administrativnih službi, intenzivnijim povezivanjem leskovačkih kulturnih institucija i ostalih institucija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Projektne aktivnosti započete su januara 2015. godine.

Unapređenje marketing koncepta MK Resort Group-e kroz aktivnosti promocije na području južne i jugoistočne Srbije

Projekat ima za cilj povećanje informisanosti o uslugama, cenama i propustima koje nudi ovaj hotelski kompleksa, rad povećanja broja turista u letnjoj sezoni, a projekat je započet septembra 2014 godine.  Partnerstvo između Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac i MK Mountain Resort zasniva se na postavljanju zajedničkih ciljeva i sprovođenju strategije njihovog ostvarivanja. U toku školske 2014./2015. godine studenti škole su obavljali promotivne i marketinške aktivnosti s ciljem upoznaju potencijale turiste sa dodatnim sadržajima turističke ponude Kopaonika kako bi se broj potenicjalih turista u letnjoj sezoni povećao, ali i kako bi zainteresovani subjekti uvideli mogućnosti ovog hotelskog kompleksa kada je u pitanju kongresni turizam, zdravstveni turizam i sl.

Poslovna edukacija poljoprivrednih proizvođača na području Jablaničkog okruga

Cilj projekta je informisanost poljoprivrednika i vlasnika poljoprivrednih gazdinstva na području Leskovca o značaju planiranja poslovanja. Takođe, Škola je u okviru projektnih aktivnosti pružila i stručnu pomoć kroz edukaciju poljoprivrednika i vlasnika poljoprivrednih gazdinstava iz oblasti preduzetništva, poslovnog planiranja, poslovne logistike, kako bi se lokalno stanovništvo zadržalo u regiji uz podizanje životnog standarda. Projekat je realizovan u toku školske 2014./2015 u periodu januar – februar. Učesnici u projektu su bili Visoka poslovna škola Leskovac i Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac.

Uporedna analiza preduzetničkog potencijala i konkurentnosti privreda Grada Leskovca, jablaničkog okruga i Republike Srbije

Navedeno istraživanje ima za cilj dobijanje zbirnih podataka o različitim aspektima preduzetničkog potencijala  i konkurentnosti privreda Grada Leskovca, jablaničkog okruga i Republike Srbije. Istraživanje su realizovali nastavnici i studenti škole, a sam istraživački rad se realizuje već četiri godine unazad. Rezultati istraživanja korišćeni su i biće uključeni u naučne i stručne radove, kao i za druge svrhe s ciljem podizanja preduzetničke i u opšte privredne aktivnosti na području južne i jugoistočne Srbije.

Unapređenje promocije kulturnog turizma u Leskovcu

Projekat ima za cilj pospešivanje ekonomskoj razvoja Grada Leskovca putem promocije kulturnog turizma, nasleđa i uspostavljanja efikasne i efektivne saradnje između obrazovnih, nevladinih, kulturnih i turističkih organizacija u Leskovcu. Realizacijom projektnih aktivnosti unapredila bi se promocija proizvoda kulturnog turizma, prvenstveno Narodnog muzeja Leskovac. Takođe, identifikovali bi se kvalitetni proizvodi kulturnog turizma Grada Leskovca i poboljšala njihova vidljivost kroz izradu servisno-informativne infrastrukture. U toku 2014./2015. godine u saradnji sa Narodnim muzejom Leskovac izrađena je publikacija Osam vekova kulturnog nasleđa Leskovca i okoline.

Istraživanje konkurentnosti i turističkog potencijala Leskovca

Nakon realizovanog istraživanja formirala bi se statistička baza podataka delatnosti koje su deo turističke privrede Leskovca na području Jablaničkog okruga, za poslednjih 10 godina. Pored toga prikupili bi se nedostajućih statističkih podataka iz navedene oblasti, kako bi se uočili teorijske i empirijske mogućnosti unapređenja turističkog potencijala Leskovca. Navedeni projekat se realizuje od jula 2015 do jula 2016. godine. Prvi rezultati ovog istraživanja su prezentovani septembra 2015. godine na Međunarodnoj konferenciji „Valorizacija turističkog potencijala i autohtona gastronomska ponuda“.

Realizovane obuke

preduzetništva i podsticanju sklonosti mladih  ka samozapošljavanju. U saradnji sa Centrom za razvoj jablaničkog i pčinjskog okruga za studente i uposlenike Škole, sprovedena su tri  ciklusa obuka iz oblasti pokretanja i razvoja sopstvenog poslovnog poduhvata, u toku 2014./2015. godine. Ukupno šezdeset polaznika, prošlo je obuku i dobilo je odgovarajuće sertifikate, koji su neophodni prilikom apliciranja za dobijanje sredstava za pokretanje sopstvenog poslovnog poduhvata kod NSZ.

U organizaciji omladinskog centra „Zajedno stvaramo“ i Mokrogorske škole menadžmenta u  kao deo projektnih aktivnosti na projektu „Istraži posao – pokreni posao“, tokom novembra meseca održana je obuka iz oblasti preduzetništva na Mokroj Gori na Zlatiboru. U ovoj obuci učestvovalo je po dva predstavnika iz pet gradova Srbije: Leskovca, Vranja, Niša, Zaječara, Pirota. Izbor kandidata  koji su stekli pravo jednonedeljnog boravka u kampu Škola preduzetništva i menadžmenta, vršio se preliminarnim predstavljanjem poslovnih ideja kandidata za pokretanje sopstvenog posla. Dve studentkinje Škole zahvaljujući kreativnim, inovativnim poslovnim idejama sa indikacijama tržišne održivosti, uspele su da steknu pravo učešća na ovoj obuci.

Saradnja Škole sa lokalnom samoupravom

12.11.2014. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Grada Leskovca, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac i Visoke poslovne škole Leskovac. Saradnja ima za cilj intenzivnije povezivanje lokalne samouprave i njenih institucija sa stručnim i obrazovnim institucijama, u području edukacije i stručnog usavršavanja mladih i građana, te podizanje raspoloživih profesionalnih kapaciteta u ovom delu Srbije.

Shodno potpisanom Memorandumu, Škola je pružila organizaciono – tehničku pomoć prilikom realizacija više seminara u koje je organizovala Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac. Radi podsticanja poljoprivrednih proizvođača u pogledu pokretanja poslovnih poduhvata i samozapošljavanja, nastavnici Škole su tokom 2014./2015. godine održali i više obuka preduzetničkih obuka koje su pohađali poljoprivrednici sa područja jablaničkog okruga.

Saradnja Škole sa privrednom

U okviru saradnje sa sektorom privrede, Škola je inicirala više radnih sastanaka sa ciljem da predstavnike privrede upozna sa mogućnostima u pogledu ostvarivanja intenzivnije saradnje u području konsaltinga, edukativnih aktivnosti, izrade biznis planova i različitih studija za potrebe privrede. Trenutno se realizuje zajednički projekat između Škole i preduzeća Jugprom, a za potrebe razvoja softverskog paketa za optimalno određivanje cena. Osim toga potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji sa preduzećem Infodata, čiji softverski računovodstveni paket se trenutno koristi u školi za obuku studenata. Takođe, škola realizuje praksu u preko pedeset privrednih subjekata sa kojima ima potpisane ugovore o realizaciji stručne praske.

Saradnja Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac i Trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac

Škola je zaključila u aprilu 2015. godine sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Trgovinsko-ugostiteljskom školom Leskovac. Navedena srednja stručna škola je respektabilna institucija srednjeg obrazovanja, koja ima zapažene rezultate u školovanju mladih iz oblasti trgovine i ugostiteljstva. U aprilu 2015. godine otvoren je školski restoran, gde će učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole obavljati stručnu praksu, u prepodnevnim terminima, kada će studenti i nastavnici Škole ovaj prostor koristiti kao studentski klub.