– УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Сва сведочанства и диплома о завршеној средњој школи
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уплатница на име полагања пријемног испита у износу од 4.500,00 динара

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

НАПОМЕНА: На располагању је 120 буџетских места за упис на студије, која ће бити распоређена априла месеца.

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 88 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 66 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 132 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 66 места (предат захтев за проширење квоте на 132 места);

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
 • Биологија
 • Хемија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 66 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
 • Математика
 • Основе информатике

 

СТУДИРАЊЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ…

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама

 

УСЛОВИ УПИСА

На студијске програме основних студија могу конкурисати сви кандидати са завршеном средњом школом. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи.

Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Кандидатима са завршеном трогодишњом школом, просек оцена са треће године средње школе рачуна се два пута.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА