– УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ

Р А С П И С У Ј Е
КОНКУРС
за упис студената у школску 2017/2018. годину

– ТРЕЋИ УПИСНИ РОК –

 

У школску 2017/2018. год. на прву годину основних струковних студија, Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу, у трећем уписном року уписује укупно 147 самофинансирајућих студената, на акредитованим студијским програмима.

 

Основне струковне студије

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно Школарина
Финансије, рачуноводство и банкарство 0 30 30 49.000
Менаџмент бизниса и логистике 0 26 26 49.000
Туризам и угоститељство 0 25 25 49.000
Менаџмент технологије хране и гастрономије 0 34 34 55.000
Пословна информатика и е-бизнис 0 32 32 55.000

 

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу и положили пријемни испит.

Кандидати који уписују студијске програме Финансије, рачуноводство и банкарство и Менаџмент бизниса и логистике полажу пријемни испит из два предмета по избору од могућa четири: основи економије, основи информатике, пословна економија и математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство пријемни испит полажу из предмета географија и једног изабраног од следећа четири предмета: основи економије, основи информатике, математика и пословна економија.

Кандидати који уписују студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономије полажу један од четири следећа предмета: основи информатике, биологија, хемија и математика.

Кандидати који уписују студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни из једног предмета по избору од следећа два: основи инфрматике и математика.

Трећи конкурсни рок одржаће се у периоду од 21.09. до 29.09.2017. године:

 • Пријава кандидата за полагање пријемног испита вршиће се 21. и 22.09.2017. године, у просторијама Школе.
 • Полагање пријемног испита одржаће се у просторијама Школе дана 25.09.2017. године са почетком у 10:00 часова.

Кандидати за полагање пријемног испита попуњавају пријаву и прилажу сведочанства и диплому о завршеној средњој школи и извод из матичне књиге рођених.

Кандидати су обавезни да приликом полагања пријемног испита имају са собом важећу личну карту или пасош.

Упис кандидата на прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години, који су пријемни испит полагали у трећем уписном року, вршиће се 27., 28. и 29.09.2017. у времену од 09:00 до 13:00 часова у просторијама Школе.

Приликом уписа, кандидати, поред оригинала сведочанстава и дипломе о завршеној средњој школи, прилажу Извод из матичне књиге рођених и две фотографије димензија 3,5×4,5 цм. (Слике кандидата на индекс лепи референт студенстске службе, а не сам кандидат).

Кандидат предаје и два попуњена ШВ обрасца (ШВ обрасци се налазе на сајту школе и на сајту Републичког завода за статистику и кандидати их могу попунити у тим апликацијама и штампати. Уколико кандидат није у могућности да штампа ШВ обрасце, исте ће добити уз индекс).

Кандидати који се уписују као самофинансирајући студенти, школарину за школску 2017/2018. годину, могу платити једнократно или на 12 месечних рата без камате. Кандидaти који школарину плаћају на рате, са Школом потписују одговарајћи уговор.

Сви кандидати за упис, и буџетски и самофинансирајући, приликом уписа уплаћују и здравствено – потпорни фонд студената у износу од 4.500 динара. Кандидати, приликом преузимања индекса, прилажу и уплатницу на 600 динара на име зависних трошкова уписа.

Сав материјал потребан за припрему пријемног испита, као и све додатне информације могу се добити у седишту Школе, на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон 016/254-961.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Сва сведочанства и диплома о завршеној средњој школи
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уплатница на име полагања пријемног испита у износу од 4.500,00 динара

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

НАПОМЕНА: На располагању је 120 буџетских места за упис на студије, која ће бити распоређена априла месеца.

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 88 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 66 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 132 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 66 места (предат захтев за проширење квоте на 132 места);

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
 • Биологија
 • Хемија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 66 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
 • Математика
 • Основе информатике

 

СТУДИРАЊЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ…

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама

 

УСЛОВИ УПИСА

На студијске програме основних студија могу конкурисати сви кандидати са завршеном средњом школом. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи.

Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Кандидатима са завршеном трогодишњом школом, просек оцена са треће године средње школе рачуна се два пута.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА