– УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –

 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ

Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС

за упис студената у школску 2018/2019 годину – четврти уписни рок

 

У школску 2018/2019 год. на прву годину основних струковних студија, Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу, у складу са дозволом за рад, уписује у четвртом уписном року укупно 159 самофинансирајућих студенатa, на акредитованим студијским програмима.

 

Назив студијског програмаСамофинансирањеШколарина
Финансије, рачуноводство и банкарство4449.000
Менаџмент бизниса и логистике2249.000
Туризам и угоститељство4749.000
Менаџмент технологије хране и гастрономије1155.000
Пословна информатика и е-бизнис3555.000

 

У прву годину студија у четвртом уписном року, могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем и четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који уписују студијске програме: Финансије, рачуноводство и банкарство и Менаџмент бизниса и логистике,  полажу пријемни испит из два предмета по избору од могућa четири: основи економије, основи информатике, пословна економија и математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство, пријемни испит полажу из предмета географија и једног изабраног од следећа четири предмета: основи економије, основи информатике, математика и пословна економија.

Кандидати који уписују студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономије, полажу један од четири следећа предмета: основи информатике, биологија, хемија и математика.

Кандидати који уписују студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни из једног предмета по избору од следећа два: основи информатике и математика.

Четврти конкурсни рок одржаће се у периоду од 03.10. до 12.10.2018. године:

 • Пријава кандидата за полагање пријемног испита вршиће се 03., 04. и 05.10.2018. године, у просторијама школе.
 • Полагање пријемног испита одржаће се у просторијама школе дана 08.10.2018. године са почетком у 10 часова.
 • Упис примљених кандидата вршиће се 10., 11. и 12.10.2018. године.

Кандидати за полагање пријемног испита попуњавају пријаву и прилажу сведочанства и диплому о завршеној средњој школи и извод из матичне књиге рођених.

Кандидати су обавезни да приликом полагања пријемног испита, имају са собом важећу личну карту или пасош.

Ранг листе се сачињавају  према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Комисија за упис студената утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем стечених бодова у року од 24 сатa од полагања пријемног испита.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе у року од  24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може Савету школе уложити жалбу  на одлуку директора. Савет одлучује о жалби уроку од 24 сата од подношења жалбе. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, школа утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Студенти, школарину могу уплатити једнократно или у 13 месечних рата, без камате.

Сав материјал потребан за припрему пријемног испита, као и све додатне информације могу се добити у седишту школе, на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон 016/254-961.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Сва сведочанства и диплома о завршеној средњој школи
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уплатница на име полагања пријемног испита у износу од 4.500,00 динара

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 88 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 66 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 132 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
 • Биологија
 • Хемија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 66 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
 • Математика
 • Основе информатике

 

СТУДИРАЊЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ…

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама

 

УСЛОВИ УПИСА

На студијске програме основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи.

Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА