КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД.

Одсек за пословне студије Лесковац уписаће у прву годину основних струковних студија укупно 484 студента, од чега 105 студената који се финансирају из буџета РС и 379 студената који плаћају школарину на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Укупно Школарина
Финансије, рачуноводство и банкарство 15 73 88 49.000
Менаџмент бизниса и логистике 12 54 66 49.000
Туризам и угоститељство 30 102 132 49.000
Менаџмент технологије хране и гастрономије 33 99 132 55.000
Пословна информатика и е-бизнис 15 51 66 55.000

На нивоу Одсека уписује се један студент са инвалидитетом, један студент припадник ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2019/2020. год. завршио средњу школу у иностранству могу се уписати на студијском програму по избору у својству студента који се финансира из буџета.

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Финансије, рачуноводство и банкарство и Менаџмент бизниса и логистике полажу пријемни испит из два предмета по избору од понуђених четири: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство полажу пријемни испит из предмета Географија и једног изабраног од следећих четири понуђених предмета: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономије полажу пријемни испит из једног предмета од понуђених четири предмета: Основи информатике, Биологија, Хемија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни испит из једног предмета од понуђена два предмета: Основи информатике и Математика.

ПРВИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 22. јуна 2020. год. до 16. јула 2020. год. и то:

 • Пријављивање кандидата траје од 22. до 26. јуна 2020. год. од 9.00 до 14.00 часова у просторијама Службе за студентска питања или слањем потребне документације путем поште
 • Полагање пријемног испита – 01. јул 2020. год. од 10.00 часова
 • 03. јул 2020. год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА
 • 07. јул. 2020. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 08., 09., 10., 13. јул 2020. год. од 9.00 до 14.00 часова – УПИС (Напомена: Студенти који су остварили право на финансирање о трошку буџета РС могу извршити упис 08. и 09. јула. Дана 09. јула у 14.00 часова извршиће се померање ранг листе за упис студија које се финансирају из буџета РС и на место неуписаних студената уписаће се самофинансирајући студенти испод црте).
 • 14. и 15. јул 2020. год. од 9.00 до 14.00 часова – Упис кандидата који су положили пријемни испит, али су испод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (Промена студијског програма)
 • 15. и 16. јул 2020. год. до 10.00 часова – Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит (уколико су полагали исте предмете који се полажу на студијском програму који желе да упишу уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених бодова)
 • 16. јул 2020. год. од 12.00 до 14.00 часова – објављивање Коначне ранг листе и упис за кандидате који су положили пријемни испит на другој високошколској установи

Други Конкурсни рок траје од 01.09. до 15.09.2020. год.

Начин конкурисања

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Пријавни лист (попуњен),
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 5000,оо динара.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту,
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
 • индекс,
 • две фотографије 3,5*4,5 cm,
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард,
 • доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек за пословне студије Лесковац 9501.

Uplatnica_prijemni
ПРИПРЕМНA НАСТАВA

Драги будући студенти, уколико имате било каквих недоумица приликом савладавања материјала за припрему пријемног испита, можете се обратити професорима лично, на следеће имејл адресе:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 66 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
  • Математика
  • Основе информатике

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 88 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 66 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 132 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
  • Биологија
  • Хемија
  • Основе информатике
  • Математика
СТУДИРАЊЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ...

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама у иностранству