VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U LESKOVCU

R A S P I S U J E

KONKURS

za upis studenata u školsku 2019/2020. godinu – treći upisni rok

 

U školsku 2019/2020. god. na prvu godinu osnovnih strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu, u skladu sa dozvolom za rad, upisuje u trećem upisnom roku, na akreditovane studijske programe, 172 samofinansirajuća studenta:

 

Osnovne strukovne studije

Naziv studijskog programa Samofinansiranje Školarina
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 52 49.000
Menadžment biznisa i logistike 30 49.000
Turizam i ugostiteljstvo 44 49.000
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 1 55.000
Poslovna informatika i e-biznis 45 55.000


U prvu godinu studija, mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit.

Kandidati koji upisuju studijske programe: Finansije, računovodstvo i bankarstvo i Menadžment biznisa i logistike, polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od moguća četiri: osnovi ekonomije, osnovi informatike, poslovna ekonomija i matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Turizam i ugostiteljstvo, prijemni ispit polažu iz predmeta geografija i jednog izabranog od sledeća četiri predmeta: osnovi ekonomije, osnovi informatike, matematika i poslovna ekonomija.

Kandidati koji upisuju studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, polažu jedan od četiri sledeća predmeta: osnovi informatike, biologija, hemija i matematika.

Kandidati koji upisuju studijski program Poslovna informatika i e-biznis polažu prijemni iz jednog predmeta po izboru od sledeća dva: osnovi informatike i matematika.

Treći konkursni rok održaće se u periodu od 25.09. do 03.10.2019. godine:

 • Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita vršiće se 25., 26. i 27.09.2019. godine, u prostorijama Škole.
 • Polaganje prijemnog ispita održaće se u prostorijama Škole dana 30.09.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati za polaganje prijemnog ispita popunjavaju prijavu i prilažu svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi i izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati su obavezni da prilikom polaganja prijemnog ispita, imaju sa sobom važeću ličnu kartu ili pasoš.

Rang liste se sačinjavaju  prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Komisija za upis studenata utvrđuje preliminarnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem stečenih bodova u roku od 24 sata od polaganja prijemnog ispita.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor direktoru Škole u roku od  24 sata od objavljivanja preliminarne rang liste. Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može Savetu škole uložiti žalbu  na odluku direktora. Savet odlučuje o žalbi u roku od 24 sata od podnošenja žalbe. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim utvrđenim kriterijumima.

Mesto na konačnoj rang listi određuje da li kandidat ispunjava uslove za upis u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će sam plaćati školarinu.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu uplatiti jednokratno ili u 15 mesečnih rata, bez kamate.

Sav materijal potreban za pripremu prijemnog ispita, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u sedištu Škole, na sajtu www.vpsle.edu.rs ili na telefon 016/254-961.

PITANJA SA ODGOVORIMA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

RASPORED ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE

 • Matematika – ponedeljak, 17.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Osnove informatike – utorak, 18.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Osnovi ekonomije – sreda, 19.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Biologija – sreda, 19.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 3
 • Poslovna ekonomija – četvrtak, 20.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Hemija – četvrtak, 20.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 3
 • Geografija – petak, 21.06.2019. godine, sa početkom u 09 časova, Amfiteatar 2

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Sva svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uplatnica na ime polaganja prijemnog ispita u iznosu od 4.500,00 dinara

 

STUDIJSKI PROGRAMI

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO (I modul – Finansije i računovostvo;  II modul – Finansije, bankarstvo i osiguranje), ukupno 88 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

MENADŽMENT BIZNISA I LOGISTIKE, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

MENADŽMENT TEHNOLOGIJE HRANE I GASTRONOMIJE, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:
 • Biologija
 • Hemija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

POSLOVNA INFORMATIKA I E-BIZNIS, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta:
 • Matematika
 • Osnove informatike

 

STUDIRANJE NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U LESKOVCU PRUŽA VAM MOGUĆNOST…

 • Kombinovanja teorijske nastave sa praktičnim radom, vežbama i stručnom praksom

 • Obavljanja stručne prakse u institucijama lokalne samouprave, turističkim agencijama i organizacijama na teritoriji Jablaničkog okruga, u luksuznim hotelima na Kopaoniku, u Grčkoj i Americi

 • Studiranja po pristupačnim uslovima i najsavremenijim prostorno-tehničkim uslovima

 • Nastavka školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama

 • Nastavka školovanja na akademskim studijama

 

USLOVI UPISA

Na studijske programe osnovnih strukovnih studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Konkurs za upis objavljuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Odlukom Vlade Republike Srbije. Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

PITANJA SA ODGOVORIMA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA