– УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Специјалистичке струковне студије II степена могу се последњи пут уписати у школској 18/19. години.

Завршетком ових студија према Националном оквиру квалификација (НОКС), усвојеног 05. априла 2018. године, стиче се ниво 7.1. (ДЕТАЉНИЈЕ ПОГЛЕДАЈТЕ НА СТРАНИ БРОЈ 22).

Такође, у 7.1 ниво поред специјалистичких струковних студија II степена спадају и назив мастер, односно дипломирани мастер.

Дакле, специјалистичке струковне студије II степена које можете уписати САМО ЈОШ ОВЕ ГОДИНЕ, законом су изједначене са основним академским и мастер академским студијама.

ОДЛУКОМ НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ, РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ, ПРОДУЖАВА СЕ ДО 23.11.2018. ГОДИНЕ.

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу расписује

КОНКУРС

за упис на II степен струковних студија – специјалистичке струковне студије,

за школску 2018/2019 годину – трећи уписни рок

 

Конкурс се расписује за упис укупно 32 студента специјалистичких струковних студија у школској 2018/2019 години на студијском програму Пословна економија и менаџмент.

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају сви свршени студенти струковних студија првог степена одговарајућег усмерења и  са остварених 180  ЕСПБ бодова.

Кандидати за упис ће бити рангирани по успеху оствареном на струковним студијама првог степена, по основу просечне оцене у току студија.

Кандидати који се пријављују на конкурс уз попуњену пријаву прилажу:

  1. Оригинал дипломе о завршеним студијама првог степена са додатком дипломе.
  2. Извод из матичне књиге рођених.
  3. Доказ о уплати накнаде трошкова пријављивања за специјалистичке студије.

На процедуру везану за реализацију конкурса, непосредно се примењују одредбе Правила студија школе.

Трећи конкурсни рок ће се реализовати у периоду од 12.11 до 23.11.2018. године.

Пријаве на конкурс се подносе од 12.11. до 16.11.2018. године. Прелиминарна листа за упис ће бити објављена 19.11.2018. године, а коначна 21.11.2018. године.

Упис примљених кандидата вршиће се 22. и 23.11.2018. године.

Комисија за упис студената утврђује прелиминарну ранг листусвих кандидата са укупним бројем стечених бодова.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе у року од  24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може Савету школе уложити жалбу  на одлуку директора. Савет одлучује о жалби у року од 24 сата од подношења жалбе. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, школа утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Школарина на специјалистичким струковним студијама у школској 2018/2019 години износи 70,000,00 динара.

Пријаве се подносе лично у просторијама школе.

Ближе информације могу се добити на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон школе 016/254-961.