ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за упис на специјалистичке струковне студије продужава се до петка, 29.12.2017. године.

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу расписује

КОНКУРС

 

за упис на II степен струковних студија – специјалистичке струковне студије,

за школску 2017/2018 годину – трећи уписни рок

 

Конкурс се расписује за упис укупно 60 студента специјалистичких струковних студија у школској 2017/2018 години на студијском програму Пословна економија и менаџмент.

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају сви свршени студенти који су завршили студије првог степена одговарајућег усмерења и са остварених 180 ЕСПБ бодова.

Кандидати који си завршили студије првог степена струковних студија из области економских наука и области менаџмента у бизнису умају директну проходност приликом уписа. Кандидати који су завршили студије првог степена из других области полажу следеће диференцијалне испите: Основи економије, Пословна економија и Основи менаџмента. Студент је обавезан да диференцијалне испите положи пре почетка полагања испита из уписаног студијског програма. Диференцијални испити полажу се у просторијама Школе. Кандидати су обавезни да на полагање понесу важећу личну карту или пасош.

Кандидати за упис ће бити рангирани по успеху оствареном на струковним студијама првог степена, по основу просечне оцене у току студија.

Кандидати који се пријављују на конкурс уз попуњену пријаву прилажу:

  1. Оригинал дипломе о завршеним студијама првог степена са додатком дипломе.
  2. Извод из матичне књиге рођених.
  3. Доказ о уплати накнаде трошкова пријављивања за специјалистичке студије.

На процедуру везану за реализацију конкурса, непосредно се примењују одредбе Правила студија школе.

Трећи конкурсни рок ће се реализовати у периоду од 06.11. до 30.11.2017. године.

Пријаве на конкурс се подносе од 06.11. до 24.11.2017. године. Ранг листа за упис биће објављена 27.11.2017. године.

Упис кандидата вршиће се 28., 29. и 30.11.2017. године у времену од 09:00 до 13:00 часова у просторијама Школе.

Школарина на специјалистичким струковним студијама у школској 2017/2018 години износи 60,000,00 динара и може се платити једнократно или на 12 месечних рата без камате. Кандидaти који школарину плаћају на рате, са Школом потписују одговарајћи уговор.

Пријаве се подносе лично у просторијама Школе.

Ближе информације могу се добити на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон школе 016/254-961.

Извод из новог Закона о образовању, који је ступио на снагу 07.10.2017.

Члан 143.

Самосталне високошколске установе које изводе акредитоване студијске програме специјалистичких струковних студија другог степена, могу да уписују студенте на ове студије закључно са школском 2018/2019 годином.

Стечени стручни, академски, односно научни називи

Члан 149.

Лице које је стекло или стекне стручни назив специјалисте струковних студија завршавањем специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло.

Више о пословима које можете обављати након завршетка специјалистичких струковних студија погледајте овде и овде.