Za veću šemu kliknuti na istu.

Upravljanje

Škola je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz obrazovno – naučnog polja, društveno – humanističke nauke, stručna oblast ekonomske nauke, čiji je osnivač Republika Srbija. Organi Škole su: organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i studentski parlament.

Savet

Organ upravljanja škole je Savet. Savet broji 17 članova, od kojih su 11 članova predstavnici škole, 3 člana su predstavnici osnivača i 3 člana predstavnici studenata. Od 11 članova predstavnika škole, dva člana su iz reda nenastavnog osoblja.

Direktor

Organ poslovođenja škole je direktor. Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje studijskih programa Škole. Direktoru u radu pomažu pomoćnici iz reda nastavnika: pomoćnik direktora za nastavu, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju.

Nastavno veće i Stručni kolegijum Škole

Nastavno-naučno veće je najviši stručni organ Škole. Veće čine svi nastavnici škole, saradnici i stručni saradnici. Nastavnim većem predsedava direktor Škole. Svoje odluke Nastavno veće donosi većinom glasova prisutnih članova.

Stručni kolegijum Škole sačinjavaju po funkciji: direktor škole, pomoćnici direktora, rukovodioci studijskih programa, sekretar škole i predstavnik studenata u skladu sa Zakonom.

Studentski parlament

Telo preko koga student ostvaruju svoja prava i interese u Školi je Studentski parlament. Studenti biraju u parlament svoje predstavnike neposredno, tajnim glasanjem, a pravo glasa imaju svi student upisani na sve programe u školskoj godini u kojoj se održavaju izbori za studentski parlament.