Student može u toku studija da promeni studijski program na kojem će nastaviti studiranje.

Zahtev za promenu studijskog programa student može podneti najkasnije do početka predavanja u zimskom semestru.

Zahtev razmatra Komisija za priznavanje ispita i ona predlaže direktoru škole, donošenje rešenja o nastavku studija u kome se navodi na kom studijskom programu se studije nastavljaju, na kojoj studijskoj godini i koji ispiti se priznaju kao položeni. Za priznate ispite, navodi se pripadajući broj ESPB bodova.

Studentu koji je položio ispit na drugom studijskom programu priznaje se položeni ispit, ako predmet iz kojeg je ispit položen, po svojoj sadržini i obimu odgovara predmetu koji je student upisao, što se dokazuje dokumentima predviđenim ESPB pravilima.

Ako predmet iz kojeg je ispit položen po svojoj sadržini i obimu približno odgovara predmetu koji je student upisao, nastavnik može priznati ispit u celini ako je ocenio da je student kroz obrađeni i položeni program stekao znanje i veštine u meri dovoljnoj za priznavanje ispita.

Priznavanjem ispita priznaje se i ocena kojom je student ocenjen na ispitu. Broj bodova priznatog ispita utvrđuje se u skladu sa pravilima ESPB.

Troškovi promene studijskog programa su 10 000 dinara.

Promenom studijskog programa, student gubi pravo na finansiranje iz budžeta za tu školsku godinu.