PITANJA SA ODGOVORIMA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

RASPORED ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE

 • Matematika – ponedeljak, 17.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Osnove informatike – utorak, 18.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Osnovi ekonomije – sreda, 19.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Biologija – sreda, 19.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 3
 • Poslovna ekonomija – četvrtak, 20.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 2
 • Hemija – četvrtak, 20.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova, Amfiteatar 3
 • Geografija – petak, 21.06.2019. godine, sa početkom u 09 časova, Amfiteatar 2

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Sva svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uplatnica na ime polaganja prijemnog ispita u iznosu od 4.500,00 dinara

 

STUDIJSKI PROGRAMI

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO (I modul – Finansije i računovostvo;  II modul – Finansije, bankarstvo i osiguranje), ukupno 88 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

MENADŽMENT BIZNISA I LOGISTIKE, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta:
 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

MENADŽMENT TEHNOLOGIJE HRANE I GASTRONOMIJE, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:
 • Biologija
 • Hemija
 • Osnove informatike
 • Matematika

 

POSLOVNA INFORMATIKA I E-BIZNIS, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta:
 • Matematika
 • Osnove informatike

 

STUDIRANJE NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U LESKOVCU PRUŽA VAM MOGUĆNOST…

 • Kombinovanja teorijske nastave sa praktičnim radom, vežbama i stručnom praksom

 • Obavljanja stručne prakse u institucijama lokalne samouprave, turističkim agencijama i organizacijama na teritoriji Jablaničkog okruga, u luksuznim hotelima na Kopaoniku, u Grčkoj i Americi

 • Studiranja po pristupačnim uslovima i najsavremenijim prostorno-tehničkim uslovima

 • Nastavka školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama

 • Nastavka školovanja na akademskim studijama

 

USLOVI UPISA

Na studijske programe osnovnih strukovnih studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Konkurs za upis objavljuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Odlukom Vlade Republike Srbije. Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

PITANJA SA ODGOVORIMA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA