Одлуком Владе РС о оснивању Академије струковних студија Јужна Србија, Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу почиње да ради у оквиру Академије под називом Одсек Висока пословна школа Лесковац.

ПРВЕ ГОДИНЕ РАДА

 

Школа је као независна институција почела са радом 25. јануара 1976. године издвајањем из тадашњег Образовно економског центра „Ђука Динић“, као Виша школа за образовање радника трговинске и угоститељске струке.

 

Школа је променила назив 1981 .године у Виша школа усмереног образовања „Светозар Марковић“, а затим је Републички комитет за образовање радника и физичку културу СР Србије, на основу члана 31. став 3. Закона о усмереном образовању и васпитању, а на захтев Више школе и Извештаја Комисије тог комитета од 3. јула 1987. године, донео решење о утврђивању испуњености за остварење плана и програма образовања студија на Вишој економској школи у Лесковцу од школске 1987/1988 године. У току свог рада Виша економска школа је више пута мењала своје наставне планове и програме.

 

 

ВИША ЕКОНОМСКА ШКОЛА

 

Са преласком у просторије Технолошког факултета у Дурмиторској 19, 2000. године, приоритети руководства школе су били адаптација новог простора тако да се упошљеницима и студентима школе обезбеде адекватни услови за обављање наставних активности.

 

У почетку, школа је имала један амфитеатар, три учионице и скромне капацитете наставничких кабинета. Такође, канцеларијски намештај и информатичка опрема са којом је школа располагала била је јако оскудна. Сваке године школа је у складу са финансијским могућностима издвајала средства за обнављање и куповину новог канцеларијског намештаја, информатичке опреме и повећање библиотечког фонда школе.

 

2001. године опремљен је кабинет за информатику са двадесетак рачунара и једним пројектором чиме је процес наставе знатно побољшан.

 

Школа све активније укључује студенте у своје пројекте, тако да је већ наредне школске године већи број студената укључен у пројекат „Топ сим“, за шта је искоришћен пре свега, скоро опремљени кабинет за информатику. Иначе, пројекат „Топ сим“ је реализован са већим бројем наставника школе, изузетно је позитивно прихваћен, а циљ је био да се студентима, подељеним у групе, омогући управљање виртуелним компанијама. На тај начин студенти су, поред практичног искуства у менаџменту одређене компаније које су добијали од својих предавача, развијали и тимски рад и такмичарски дух, јер су на крају радионице бирани најуспешнији студенти.

 

Битан сегмент у образовном процесу односио се на стручну праксу тако да се комплетно руководство школе трудило да студентима што више омогући директне контакте са већим бројем привредних субјеката, како би у пракси могли да провере до тада стечена знања.

Паралелно са основном образовном делатношћу школа је све више развијала сарадњу кроз семинаре и стручна усавршавања са другим високошколским образовним институцијама у земљи и иностранству.

Израженије промене у школи почињу почетком 2006. године, са припремама за нови Болоњски процес рада у оквиру кога је школа почела рад на акредитацији нових студијских програма.

Школа уводи бржу интернет конекцију, а почиње са радом и званични cajт школе, који je

свим студентима, а поготову оним који долазе са стране знатно побољшао услове студирања, јер су на овај начин имали тренутне информације везане за процес студирања и активности школе.

Извршена је надоградња рачунарског кабинет набавком већег броја нових рачунара и побољшањем старих конфигурација, а такође су набављени и пројектори чиме су предавања била знатно модернизована и прилагођенија Болоњском процесу рада.

 

Са преласком на нови Болоњски процес рада, а у складу са новим Законом о високошколском образовању школа прима сваке године одређени број сарадника у настави, што до тада није била пракса, тако да ти млади људи који долазе у школу уз несебичну помоћ старијих професора имају прилику да се на почетку своје каријере одмах упознају са радом у просвети и стекну велико искуство за своје даље професионално усавршавање.

Паралелно са основном образовном делатношћу школа је све више развијала сарадњу кроз семинаре и стручна усавршавања са другим високошколским образовним институцијама у земљи и иностранству.

 

 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

 

Од школске 2005/2006 приоритет школе је да се припреми за прелазак на Болоњски процес рада, комплетним прилагођавањем студијских програма као и израдом пројекта „Школа за будућност“, у оквиру кога је планирана изградња нове зграде школе. Поред ових активности, фокус је усмерен и на међународну сарадњу и то, пре свега, са образовним институцијама из Норвешке, Словеније, Грчке и Македоније.

Као основни задатак Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу био је формирање младих стручњака са апликативним знањима који су спремни да се одмах по завршетку школовања, без потребе за приправничким стажом и додатном обуком, активно укључе у извршавање послова и задатака за које су школовани, чиме се повећава предузетнички потенцијал и ствара кадровска основа за социо-економски развој читавог региона као и задовољење образовних потреба све динамичније регионалне економије путем обезбеђења могућности за преквалификацију и доквалификацију и услова за перманентно образовање и стручно усавршавање/учење током читавогживота.

Постављени су следећи задаци:

 • обезбеђење квалитетног образовања базираног на савременим студијским програмима, у складу са тенденцијама у европском образовању, као и активно учешће у регионалном социо-економском развоју кроз образовну и издавачку делатност,
 • перманентно иновирање и хармонизација студијских програма са одговарајућим студијским програмима у Европи и свету на бази самоевалуације;
 • перманентно унапређење образовног процеса базирано на повећању компетенција наставника и сарадника и употреби савремених наставно-техничких средстава и софтверских симулација;
 • продубљивање регионалне и међународне сарадње са привредним и образовним организацијама и институцијама путем организовања семинара, симпозијума, конферен-ција и научно-стручних скупова;
 • активна подршка регионалном социо-економском развоју путем учешћа у домаћим и иностраним пројектима регионалног социо-економског развоја.

 

Школа је учествовала у великом броју пројеката као директни носилац.

 

Главни пројекат школе „Евалуација и унапређење образовног процеса на Вишој економској школи у Лесковцу – Школа за будућност“ је успешно завршен септембра 2011. год., а обухватао је евалуацију студијских програма Више економске школе у Лесковцу и њихово усклађивање са савременим тенденцијама у европском образовању и обезбеђење просторно техничких услова а све у складу са принципима Болоњске декларације. Сарадњаје реализована са Владом Краљевине Норвешке и Министарством просвете и науке Републике Србије и локалном самоуправом.

Школа организује и изводи студије првог степена (основне струковне студије), у оквиру 3 студијска програма и то:

– Финансије и банкарство

– Менаџмент у бизнису

 -Туризам и угоститељство

 

као и специјалистичке студије у оквиру студијског програма Пословна економија и менаџмент.

Финансије и банкарство је савремен и међународно евалуирани студијски програм, усаглашен са потребама тржишта, и пружа студентима знања о функционисању банкарског система, банкарским пословима, регулативи, процедури и техникама пословања у сфери комерцијалног и инвестиционог банкарства, функционисању финансијских тржишта и менаџменту ризика.

Менаџмент у бизнису је актуелан и међународно евалуирани студијски програм, усаглашен са потребама тржишта, који оспособљава студенте за шири спектар послова менаџмента у привредним, финансијским, непрофитним организацијама и организацијама из јавног сектора као и за примену концепата, техника и алата који се користе у планирању, организовању, вођењу и контроли пословних процеса.

Туризам и угоститељство је практичан и међународно евалуирани студијски програм, усаглашен са потребама тржишта, пружа студентима знања и вештине и развија компетенције за обављање послова у туризму, угоститељству, путничком саобраћају, конгресном бизнису, организацији сајмова, изложби и другим великим манифестација и догађајима.

Пословна   економија   и  менаџмент  је специјалистички програм и има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему. Програм је конципиран тако да прати и примењује образовне иновације, а пре свега основне правце развоја високог образовања у нашој земљи и европске образовне стандарде. Студијски програм специјалистичких струковних студија Пословна економија и менаџмент, пре свега, поштује критеријуме квалитета, флексибилности и ефикасности образовног процеса. У овом програму се интегришу знања о принципима менаџмента са савременим приступом производњи и услугама у циљу обезбеђивања успешних менаџера за рад у производним и услужним компанијама и другим институцијама.

Тренутно на Високој пословној школи студира око 900 студената.

 

 

ПРОЈЕКАТ ШКОЛА ЗА БУДУЋНОСТ

 

Пројекат се односио на усавршавање студијских програма и обезбеђивање просторно техничких услова, а намењен је потребама високог школства на подручју јужне и југоисточне Србије. Школа је својим карактеристикама требала да задовољи потребе савременог образовања.

Успешна реализација пројекта „Евалуација и унапређење образовног процеса на Вишој економској школи у Лесковцу – Школа за будућност“ завршила се изградњом нове школске зграде Високе пословне школе струковних студија која је омогућила:

 • школовање већег броја студената;
 • задржавање младих стручњака у региону;
 • укључивање етничких група у процес високог образовања;
 • привлачење већег броја студената из околних земаља у региону;
 • образовање студената по модерним студијским програмима;
 • оспособљавање стручњака који ће се активно укључити у локалне и европске институције и имати значајну улогу у процесима регионалних и европских интеграција;
 • стварање младих стручњака који су спремни за укључивање у локалне и европске институције и преузимање активне улоге у програмима.

Нова школска зграда је омогућила студирање у матичном региону под много повољнијим финансијским условима у односу на велике регионалне и универзитетске центре, повећала је задржавање студената у региону, омогућила прилив већег броја студената из околних округа, адекватније образовање студената, што је побољшало њихово активно укључивање у локалне привредне и ванпривредне организације и институције. Као још једна позитивна страна је повећање економског потенцијала целог региона.

Две независне иностране високошколске институције су позитивно оцениле нове студијске програме, док су представници норвешког Министарства просвете, истраживања и вера и норвешког Министарства финансија позитивно оценили одвијање образовног процеса. Већина сугестија и препорука норвешког партнера је имплементирана у нове курикулуме студијских програма.

Укупна вредност пројекта је око 3,8 милион евра од чега је донација Владе Краљевине Норвешке око 2 мил. еур., учешће Министарство просвете и науке око 1 мил. еур., Локалне самоуправа око 700.000. еур. (земљиште и комплетно опремање инфраструктуре) и Високе пословне школе око 100.000 еур.