eu_erasmus
bugsrpgv_logo
tempus-sivi
ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКАТА

Еразмус+ KA107: Практично оспособљавање - веза између образовања и тржишта рада

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је као партнер Високе струковне школе из Цеља – Словенија, узела учешће у оквиру Еразмус+ пројекта „ПРАКТИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – ВЕЗА ИЗМЕЂУ ОБРАЗОВАЊА И ТРЖИШТА РАДА“. Циљ  пројекта јесте унапређење квалитета образовања у Србији као и област активне политике повезивања образовања и тржишта рада. Имплементација и резултати пројекта ће допринети бољој и ближој сарадњи образовних институција и организација које послују на тржишту рада.

Пројекат "Бугарско-српски гурмански воз"

Висока пословна школа струковних студија Лесковац  један је од партнера пројекта „Бугарско-српски Гурмански воз“.  Пројекат се реализује и суфинансира у оквиру ИПА прекограничног програма Бугарска-Србија од стране ЕУ. Општи циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности прекограничног региона кроз сертификацију и заштиту прекограничних туристичких производа и услуга који одражавају посебан карактер дестинација.

Темпус пројекат Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији

Темпус пројекат Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији, има за циљ унапређење квалитета студијских програма из ове области, кроз њихову хамонизацију и стандардизацију у складу са стандардима образовања Еврпске Уније и потребама туристичког тржишта. 2015. година је друга година реализације пројектних активности. У току школске 2014./2015. године Висока пословна школа је у склопу пројекта иновирала постојећи програм Туризам и угоститељство, који је акредитован. Број студената који се могу уписати на овај студијски програм је 133. Прва генерација студената студираће током 2015.2016. године по овом студијском програму.

Студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономија, ново акредитовани студијски програм. Број студената који се могу уписати на овом студијском програму је 66, а прва генерација студената започеће студије током 2015./2016. године.

Поред студијских програма на основним струковним студијама, Школа је припремила матријал за акредитацију мастер струковних студија за студијски програм Пословна економија и туризам, за 54 студената. Материјал је предат КАПК и у поступку је акредитације.

У склопу пројекта реализоване су обуке за наставно и ненаставно особље школе које су имале за циљ јачање компетенција наставника и осталих упошљеника ради унапређења квалитета наставе и рада Школе, и то:

  • Обуке за наставнике које су реализоване на Универзитету у Гриничу у два циклуса. Први циклус од 07. до 14. децембра и други циклус обука у априлу 2015. године.
  • Обука за примену софтверског пакета „Fidelio Suite 8“, који се користи у хотелијерској индустрији за потребе организације и контроле рада свих сектора хотела. Десет наставника школе успешно је прошло обуку и добило одговарајуће сертификате за тренере.
  • Ненаставно и наставно особље Школе је од 22. до 23. јуна прошло обуку за „Педагошке и информатичке вештине у високом образовању“, која је одржана на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
  • Наставници Школе учествовали су у радионици „Припрема и израда пројеката за фондове ЕУ“, 25. и 26. јуна у Новом Саду.
  • У току је реализација обука из области примене информационих технологија и енглеског језика за особље Школе.

У организацији Школе реализоване су и две радионице за представнике привреде, локалне самоуправе и партнерских институција, и то:

  • Радионица на тему „Туризам и аутохтона гастрономска понуда“, одржана 17.04.2015. године, у чијем раду је суделовало око 100 учесника.
  • Радионица на тему „Методе валоризације туристичког потенцијала и аутохтоне гастрономске понуде са посебним освртом на учење на даљину“, одржана 03 и 04. 09.2015. године, у чијем раду је суделовало преко 60 учесника.

Извршена је набавка опреме по плану пројекта. Због ревизије буџета на нивоу пројекта услед иступања једног од партнера набавка опреме је увећана у односу на првобитни план и реализује се из два дела. У првом делу је набављена је следећа опрема:

Набављена је информатичка опрема и софтwаре за потребе новог информатичког кабинета који ће бити коришћен у реализацији нових студијских програма са 31 рачунаром

Набављена је пратећа информатичка мрежна опрема и урађена припрема за оспособљавање трећег информатичког кабинета

Набављени су лаптоп рачунари и пратећа опрема за потребе наставника и експерата на пројекту.

Пројекат Туристичка понуда Града Лесковца и околине

Током школске 2014./2015. године, у Високој пословној школи струковних студија Лесковац одржавани су састанци са представницима Туристичке организације Лесковац Регионалне привредне коморе Лесковац, Народног Музеја, Лесковачког културног центра, Центра за развој јабланичког и пчињског округа, Пољопривредне и саветодавне стручне службе Лесковац. На овим састанцима разматране су могућности унапређења туристичке понуде, а самим тим и пословања наведених институција. У промотивне сврхе израђена је монографија „Осам векова културног наслеђа Лесковца и околине“. У суорганизацији са наведеним референтним институцијама, а у оквиру активности Темпус пројекта „Модернизација и хармонизација туристичких студијских програма у Србији“, почетком септембра одржана је радионица „Методе валоризације туристичког потенцијала и аутохтоне гастрономске понуде са посебним освртом на учење на даљину“. На овој радионици представници градских институција говорили су о појединим аспектима туристичке и гастрономске понуде Лесковца. Такође, о могућим правцима развоја туризма и валоризације туристичког потенцијала овог дела Србије, говорили су професори са Факултета за туризам и угоститељства из Охрида и Универзитета из Пиреја (Грчка). Резултати и закључци проистекли са радионице биће интегрисани у заједнички рад горе поменутих градских институција.

Унапређење сарадње Високе пословне школе струковних студија Лесковац и Града Лесковца

Циљ пројекта је унапређење међусобне сарадње локалне самоуправе и њених институција и институција високог образовања кроз подршку студентима обезбеђивањем образовних и едукативних програма за унапређење њихових практичних вештина и знања. Такође, реализација пројекта треба да усклади образовне и едукативне програме са потребама тржишта рада, путем размене информација од обостраног интереса. Почетак реализације пројекта је септембар 2014. године.

Усклађивање образовног програма Високе пословне школе струковних студија Лесковац са потребама привредних субјеката

Успостављањем партнерства између Школе и приватног сектора створиће се услови за усклађивање студијских програма школе са потребама привредних субјеката и потребама тржишта рада. Реализација пројекта почела је септембра 2014. године.  Школа је укључивање сектора привреде у конципирању наставних садржаја обезбедила и активну подршку студентима у процесу тражења посла. У овом пројекту поред Школе учествује још педесет привредних субјеката са подручја јабланичког и пчињског округа. Студенти у оквиру реализације пројектних активности имају могућност да обаве стручну праксу код привредних субјеката који су потписници уговора. Осим тога, привредници учествују у креирању садржаја студијских програма и осталих едукативних садржаја за потребе младих.

Интeракција високо-образовних и културних институција у Лесковцу

Институционална транзиција  администрације у целокупном јавно-културном сектору у Лесковцу, намеће потребу подизање институционалних капацитета кроз програме професионалног развоја. Овим пројектом обезбеђује се професионализација и модернизација администрације у културном сектору, редефинише се мисија јавних институција културе, обезбеђује ефикаснији рад кроз стратешко планирање, чиме се стварају предуслови за прерастање постојећих лесковачких културних институција у компетентне и међународно признате институције, што би допринело проналажењу нових диверсификованих извора финансирања. У реализацији наведеног пројекта учесници су: Висока пословна школа струковних студија Лесковац, Народни музеј Лесковац, Лесковачки културни центар, Народно позориште Лесковац. Реализација пројекта резултирала професинализацијом локалне самоуправе у области културе, пословањем јавних институција по принципима савременог менаџмента, обезбеђењем високопрофесиналних административних служби, интензивнијим повезивањем лесковачких културних институција и осталих институција како у земљи, тако и у иностранству. Пројектне активности започете су јануара 2015. године.

Унапређење маркетинг концепта MK Resort Group-e кроз активности промоције на подручју јужне и југоисточне Србије

Пројекат има за циљ повећање информисаности о услугама, ценама и пропустима које нуди овај хотелски комплекса, рад повећања броја туриста у летњој сезони, а пројекат је започет септембра 2014 године.  Партнерство између Високе пословне школе струковних студија Лесковац и МК Mountain Resort заснива се на постављању заједничких циљева и спровођењу стратегије њиховог остваривања. У току школске 2014./2015. године студенти школе су обављали промотивне и маркетиншке активности с циљем упознају потенцијале туристе са додатним садржајима туристичке понуде Копаоника како би се број потеницјалих туриста у летњој сезони повећао, али и како би заинтересовани субјекти увидели могућности овог хотелског комплекса када је у питању конгресни туризам, здравствени туризам и сл.

Пословна едукација пољопривредних произвођача на подручју Јабланичког округа

Циљ пројекта је информисаност пољопривредника и власника пољопривредних газдинства на подручју Лесковца о значају планирања пословања. Такође, Школа је у оквиру пројектних активности пружила и стручну помоћ кроз едукацију пољопривредника и власника пољопривредних газдинстава из области предузетништва, пословног планирања, пословне логистике, како би се локално становништво задржало у регији уз подизање животног стандарда. Пројекат је реализован у току школске 2014./2015 у периоду јануар – фебруар. Учесници у пројекту су били Висока пословна школа Лесковац и Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац.

Упоредна анализа предузетничког потенцијала и конкурентности привреда Града Лесковца, јабланичког округа и Републике Србије

Наведено истраживање има за циљ добијање збирних података о различитим аспектима предузетничког потенцијала  и конкурентности привреда Града Лесковца, јабланичког округа и Републике Србије. Истраживање су реализовали наставници и студенти школе, а сам истраживачки рад се реализује већ четири године уназад. Резултати истраживања коришћени су и биће укључени у научне и стручне радове, као и за друге сврхе с циљем подизања предузетничке и у опште привредне активности на подручју јужне и југоисточне Србије.

Унапређење промоције културног туризма у Лесковцу

Пројекат има за циљ поспешивање економској развоја Града Лесковца путем промоције културног туризма, наслеђа и успостављања ефикасне и ефективне сарадње између образовних, невладиних, културних и туристичких организација у Лесковцу. Реализацијом пројектних активности унапредила би се промоција производа културног туризма, првенствено Народног музеја Лесковац. Такође, идентификовали би се квалитетни производи културног туризма Града Лесковца и побољшала њихова видљивост кроз израду сервисно-информативне инфраструктуре. У току 2014./2015. године у сарадњи са Народним музејом Лесковац израђена је публикација Осам векова културног наслеђа Лесковца и околине.

Истраживање конкурентности и туристичког потенцијала Лесковца

Након реализованог истраживања формирала би се статистичка база података делатности које су део туристичке привреде Лесковца на подручју Јабланичког округа, за последњих 10 година. Поред тога прикупили би се недостајућих статистичких података из наведене области, како би се уочили теоријске и емпиријске могућности унапређења туристичког потенцијала Лесковца. Наведени пројекат се реализује од јула 2015 до јула 2016. године. Први резултати овог истраживања су презентовани септембра 2015. године на Међународној конференцији „Валоризација туристичког потенцијала и аутохтона гастрономска понуда“.

Реализоване обуке

предузетништва и подстицању склоности младих  ка самозапошљавању. У сарадњи са Центром за развој јабланичког и пчињског округа за студенте и упосленике Школе, спроведена су три  циклуса обука из области покретања и развоја сопственог пословног подухвата, у току 2014./2015. године. Укупно шездесет полазника, прошло је обуку и добило је одговарајуће сертификате, који су неопходни приликом аплицирања за добијање средстава за покретање сопственог пословног подухвата код НСЗ.

У организацији омладинског центра „Заједно стварамо“ и Мокрогорске школе менаџмента у  као део пројектних активности на пројекту „Истражи посао – покрени посао“, током новембра месеца одржана је обука из области предузетништва на Мокрој Гори на Златибору. У овој обуци учествовало је по два представника из пет градова Србије: Лесковца, Врања, Ниша, Зајечара, Пирота. Избор кандидата  који су стекли право једнонедељног боравка у кампу Школа предузетништва и менаџмента, вршио се прелиминарним представљањем пословних идеја кандидата за покретање сопственог посла. Две студенткиње Школе захваљујући креативним, иновативним пословним идејама са индикацијама тржишне одрживости, успеле су да стекну право учешћа на овој обуци.

Сарадња Школе са локалном самоуправом

12.11.2014. године потписан је Меморандум о сарадњи између Града Лесковца, Пољопривредне саветодавне и стручне службе Лесковац и Високе пословне школе Лесковац. Сарадња има за циљ интензивније повезивање локалне самоуправе и њених институција са стручним и образовним институцијама, у подручју едукације и стручног усавршавања младих и грађана, те подизање расположивих професионалних капацитета у овом делу Србије.

Сходно потписаном Меморандуму, Школа је пружила организационо – техничку помоћ приликом реализација више семинара у које је организовала Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац. Ради подстицања пољопривредних произвођача у погледу покретања пословних подухвата и самозапошљавања, наставници Школе су током 2014./2015. године одржали и више обука предузетничких обука које су похађали пољопривредници са подручја јабланичког округа.

Сарадња Школе са привредном

У оквиру сарадње са сектором привреде, Школа је иницирала више радних састанака са циљем да представнике привреде упозна са могућностима у погледу остваривања интензивније сарадње у подручју консалтинга, едукативних активности, израде бизнис планова и различитих студија за потребе привреде. Тренутно се реализује заједнички пројекат између Школе и предузећа Југпром, а за потребе развоја софтверског пакета за оптимално одређивање цена. Осим тога потписан је уговор о пословној сарадњи са предузећем Инфодата, чији софтверски рачуноводствени пакет се тренутно користи у школи за обуку студената. Такође, школа реализује праксу у преко педесет привредних субјеката са којима има потписане уговоре о реализацији стручне праске.

Сарадња Високе пословне школе струковних студија Лесковац и Трговинско-угоститељске школе Лесковац

Школа је закључила у априлу 2015. године споразум о пословно-техничкој сарадњи са Трговинско-угоститељском школом Лесковац. Наведена средња стручна школа је респектабилна институција средњег образовања, која има запажене резултате у школовању младих из области трговине и угоститељства. У априлу 2015. године отворен је школски ресторан, где ће ученици Трговинско-угоститељске школе обављати стручну праксу, у преподневним терминима, када ће студенти и наставници Школе овај простор користити као студентски клуб.