СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Лесковац, уписаће у ПРВУ годину на мастер струковним студијама укупно 100 студената, на следећем акредитованом студијском програму:

 

Назив студијског програма Студенти који плаћају школарину Школарина
Пословна економија и е-бизнис са модулима:

– Менаџмент е-бизниса

– Менаџмент е-туризма и хотелијерства

100 60.000,00

 

Право уписа на мастер струковне студије  Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним  студијама. Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

 

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије)
 • кратку биографију (СV)
 • оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним претходним студијама
 • оверена фотокопија додатка дипломе или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати трошкова конкурса

 

Други Конкурсни рок траје од 27.09. до 11.10.2021. године. Одлуку о расписивању конркурса можете погледати овде

 • Пријављивање кандидата за други конкурсни рок је од 27. септембра 2021. год. до 11. октобра 2021. год. од 9,00 до 14,00 час. Пријављивање кандидата вршиће се у просторијама Службе за студентска питања Одсека, или слањем потребне документације путем поште или електронским путем на mail@vpsle.edu.rs.
 • 12. октобар 2021. год. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 • 13. октобар 2021. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 14. и 15. октобар 2021. год.  од 9,00 до 14,00 час. – УПИС
УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Привремена ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Одсека у року назначеном у конкурсу.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на привременој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу уписати мастер струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис на мастер струковне студије дужни су да упишу у року који утврди Академија.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или Уверење о дипломирању
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама
 • Два попуњена обрасца ШВ-20
 • Индекс (1.000 динара)
 • Две фотографије формата 3,5×4,5цм
 • Доказ о уплати школарине (прва рата) у износу од 5.000 динара
 • Доказ о уплати накнаде за студентски стандард у износу од 4.500 динара

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек за пословне студије Лесковац 9501.