СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД.

Одсек за пословне студије Лесковац уписаће у прву годину мастер струковних студија укупно 100 студената, на следећи акредитовани студијски програм:

Назив студијског програма Студенти који плаћају школарину Школарина
Пословна економија и е-бизнис
са модулима:
– Менаџмент е-бизниса
– Менаџмент е-туризма и хотелијерства
55 60.000

Право уписа на мастер струковне студије Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним студијама. Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

 • Пријављивање кандидата од 25. до 30. новембра 2020. године. од 9.00 до 14.00 часова. Пријављивање кандидата вршиће се у просторијама Одсека или електронским путем слањем потребне документације на имејл mail@vpsle.edu.rs
 • 03. децембра 2020. год. до 10.00 час. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 • 04. децембра 2020. год. до 10.00 час. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • од 07. до 10. децембра 2020. год. од 9.00 до 14.00 час. – УПИС

Трећи конкурсни рок траје од 25.11. до 10.12.2020. године.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама Академије и Одсека и сајтовима Академије и Одсека.

Начин конкурисања

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (CV),
 • оверен препис дипломе или уверење о завршеним претходним студијама, потврду о средњој оцени у току студија (уколико није приложена диплома),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказ о уплати трошкова конкурса у износу од 2.500 динара.
УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Привремена ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Одсека у року назначеном у конкурсу.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на привременој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу уписати мастер струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис на мастер струковне студије дужни су да упишу у року који утврди Академија.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или Уверење о дипломирању
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама
 • Два попуњена обрасца ШВ-20
 • Индекс (1.000 динара)
 • Две фотографије формата 3,5×4,5цм
 • Доказ о уплати школарине (прва рата) у износу од 5.000 динара
 • Доказ о уплати накнаде за студентски стандард у износу од 4.500 динара

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек за пословне студије Лесковац 9501.