СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока пословна школа Лесковац, расписује конкурс за упис студената у трећем продуженом конкурсном року мастер струковних студија за школску 2022/2023. год., на следећем акредитованом студијском програму:

 

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Школарина

Пословна економија и е-бизинс

0 13 65.000,00

 

Право уписа на мастер струковне студије Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним студијама.Под успехом оствареним на основним сгруковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије)
 • кратку биографију (СV)
 • оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним претходним студијама
 • оверена фотокопија додатка дипломi или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати трошкова конкурса

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

 • Пријављивање кандидата од 28. новембра до 16. децембра 2022. год. од 9,оо до 14,оо час. у просторијама Службе за студентска питања Одсека  или слањем потребне документације путем поште или електронским путем на mail@vpsle.edu.rs
 • 21. децембра 2022. год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА
 • 22. децембра 2022. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • од 22. децембра до 29. децембра од 9,оо до 14,оо час. – УПИС

Напомена: Пријемни испит полажу кандидати који су завршили основне студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ, а не припадају областима Економске науке и Менаџмент и бизнис. Пријемни испит се полаже из предмета Основи економије и Основи менаџмента.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Привремена ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Одсека у року назначеном у конкурсу.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на привременој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу уписати мастер струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис на мастер струковне студије дужни су да упишу у року који утврди Академија.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија
 • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија
 • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија
 • Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија
 • Два попуњена обрасца ШВ-20
 • Индекс
 • Две фотографије формата 3,5×4,5цм
 • Доказ о уплати школарине (прва рата)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек Висока пословна школа Лесковац 9501.