СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Привремена ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Одсека у року назначеном у конкурсу.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на привременој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу уписати мастер струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис на мастер струковне студије дужни су да упишу у року који утврди Академија.

За упис су неопходна следећа документа:

  • Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија
  • Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија
  • Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија
  • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија
  • Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија
  • Два попуњена обрасца ШВ-20
  • Индекс
  • Две фотографије формата 3,5×4,5цм
  • Доказ о уплати школарине (прва рата)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек Висока пословна школа Лесковац 9501.