СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ - додатни термин

Одсек Висока пословна школа Лесковац, уписаће у ПРВУ годину на мастер струковне студије, у трећем конкурсном року (додатни термин), укупно 36 студента, на следећем акредитованом студијском програму:

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Школарина
Пословна економија и е-бизнис 0 36 65.000
 • Пријављивање кандидата траје од 01. децембра до 06. децембра 2023. године од 9.00 до 14.00 часова у просторијама Службе за студентска питања или слањем потребне документације поштом или електронским путем на mail@vpsle.edu.rs
  • ВАЖНА НАПОМЕНА: Право уписа имају сви студенти који су претходне студије завршили у трогодишњем трајању (по Болоњи и пре Болоње).
 • 07. децембра 2023. године – Прелиминарна ранг листа
 • 08. децембра 2023. године – Коначна ранг листа
 • 08. децембра 2023. године – Упис

На мастр струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне студије на акредитованим високошколиским установама а која нису из одговарајућег поља/области/студијског програма, и која су остварила 180 ЕСПБ бодова, под условом да полажу класификациони испит.

Право уписа на мастер  струковне студије  Академије имају сви студенти који су завршили основне струковне студије и стекли 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

Кандидати ће приликом уписа бити рангирани по успеху оствареном на основним струковним  студијама.  Под успехом оствареним на основним струковним студијама подразумева се просечна оцена остварена на основним струковним студијама.

Напомена: Пријемни испит полажу кандидати који су завршили основне студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ, а не припадају областима Економске науке и Менаџмент и бизнис. Пријемни испит се полаже из предмета Основи економије и Основи менаџмента.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • пријаву (на прописаном обрасцу Академије),
 • кратку биографију (СV),
 • оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеним претходним студијама,
 • оверена фотокопија додатка дипломе или потврда о положеним испитима уколико није приложен додатак дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказ о уплати трошкова конкурисања и рангирања (уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501).
УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Прелиминарна ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Академије и Одсека у року назначеном у конкурсу.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа може поднети приговор Комисији за упис у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

На одлуку Комисије за упис по поднетом приговору кандидат може уложити жалбу председнику Академије у року од 24 часа.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Одлука председника Академије по поднетој жалби је коначна.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис  утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу се уписати на мастер струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис мастер струковне студије дужни су да се упишу у року који утврди Академија. За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним студијама или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним студијама или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломе о завршеним специјалистичким студијама другог степена или оверена фотокопија,
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Накнада трошкова уписа на МСС са индексом и припадајућим обрасцима,
 • Две фотографије формата 3,5×4,5 цм,
 • Доказ о уплати школарине – прва рата.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

УПЛАТЕ

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501.