Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство

Стечено звање након завршетка студија: Струковни економиста

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

 

Након успешно савладаног модула Финансије и рачуноводство, студент ће бити способан да:

 • Изврши анализу пословања предузећа у целини и његових појединих делова;
 • Критички анализира стратегију финансијских институција;
 • Изврши детаљну финансијску анализу путем анализе профитабилности, ликвидности и солвентности, анализе инвестиционих одлука, финансијских опција, финансијских извештаја и завршног рачуна, као и ревизију финансијских извештаја;
 • Демонстрира познавање књиговодствене методологије, контног оквира, законских прописа и међународних рачуноводствених стандарда;
 • Интерпретира рачуноводствене извештаје, организује рачуноводствени систем и креира рачуноводствене информације на различитим нивоима менаџмента за доношење пословних одлука;
 • Обавља послове управљања обртним средствима, изврши процену пословних перформанси и пројекцију финансијских потреба;

Завршетком студија на модулу Финансије и рачуноводство, студенти могу обављати:

 • Послове у рачуноводственим и финансијским службама, у јавним установама и приватном сектору;
 • Послове интерне ревизије у малим и средњим предузећима;
 • Послове у финансијском сектору (књиговодственим агенцијама, здравственим, инвестиционим и пензионим фондовима, као и банкама);
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.

 

Након успешно савладаног модула Финансије, банкарство и осигурање, студент ће бити способан да:

 • Критички проучи кључне проблеме у области финансија, рачуноводства, банкарства и осигурања;
 • Користи савремену информациону технологију у пословне сврхе;
 • Изврши анализу пословања предузећа у целини и његових појединих делова;
 • Демонстрира познавање књиговодствене методологије, контног оквира, законских прописа и међународних рачуноводствених стандарда;
 • Критички анализира стратегију финансијских институција;
 • Изврши кредитну анализу;
 • Схвати принципе и типове осигурања као одговор на могуће ризике.

Завршетком студија на модулу Финансије, банкарство и осигурање, студенти могу обављати:

 • Послове у финансијском сектору (банкама, здравственим, инвестиционим и пензионим  фондовима);
 • Послове у рачуноводственим и финансијским службама у јавним установама и приватном сектору;
 • Послове у осигуравајућим друштвима, брокерско-дилерским друштвима и на финансијским и робним берзама;
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.