Датум објаве: 07.06.2023.

 

На основу члана 67.става 1. Статута а у вези члана 10. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и наставника и сарадника (број 980/2022-13 од 01.6.2022.године) и сагласности помоћника председника Академије за наставу и акредитацију број 947/2023 од 01.6.2023.године Академије струковних студија Јужна Србија Наставно веће Одсека Висока пословна школа – Лесковац на седници одржаној 01.6.2023.године донело је

О Д Л У К У

о расписивању конкурса

Наставно веће Одсека Висока пословна школа – Лесковац расписује конкурс за предавача ван радног односа до 1/3 радног времена за стручно-апликативне предмете на првом и другом степену студија за ужу област Инжењерство и технологија  – 1 извршилац.

Рок за подношење пријава је 7 (седам) дана од дана објављивања огласа на интернет страни Одсека.

Учесници на конкурсу треба да испуњавају следеће услове:

– да кандидати имају стечено високо образовање најмање мастер академских студија, три године радног искуства из области за коју се  кандидују, да поседују неопходна знања и вештине у одговарајућој области, показују смисао за наставнио рад и имају најмање један објављени стручни рад.

Уз пријаву кандидати треба да приложе документацију којом  доказују испуњеност услова за обављање послова, биографију, извод из матичне књиге рођених, доказ да нису осуђивани или под истрагом.

Конкурсну документацију треба предати на писарници Одсека Висока пословна школа – Лесковац или послати на адресу Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока пословна школа – Лесковац, ул. Владе Јовановића 8., Лесковац (са назнаком – конкурс за предавача ван радног односа)