Стручна пракса као практични вид наставе представља интегрални део студијских програма на Одсеку за пословне студије Лесковац. Студенти су дужни да обаве стручну праксу у складу са програмом стручне праксе за одговрајући студијски програм и одговарајућу годину студија. Студент обавља стручну праксу на подручју Републике Србије у пословним субјектима, Академији, заједници и другим организацијама/институцијама. Студент може сам пронаћи организацију у којој ће обављати стручну праксу. У том случају, Координатор или наставник за стручну праксу попуњава Упут за стручну праксу (документ 1 Упут за обављање стручне праксе). Студент пре почетка праксе потписује Изјаву о поштовању кодекса понашања на пракси (документ 2 Изјава студента). Током праксе, студент води Дневник праксе (документ 3 Дневник праксе) у коме евидентира све активности.

Студенти који су раније били запослени или су у радном односу, а на позицијама где су обављали или обављају послове и задатке који одговарају програму праксе за одговарајући студијски програм, могу поднети захтев за признавање праксе (документ 7 Захтев за признавање стручне праксе). Захтев се предаје, благовремено у току семестра или пре заказаног испита наставнику задуженом за стручну праксу. У склопу захтева потребно је приложити неки од наведених докумената:

  • а) уговор о радном ангажовању;
  • б) потврду о радном ангажовању на одређеним пословима;
  • в) препоруку од стране организације/институције

Наставник попуњава извештај у склопу захтева и увидом у документацију може признати, делимично признати или не признати стручну праксу тј. може прихватити или одбити признавање. Захтев, документацију коју је поднео студент и извештај подноси координатору праксе на даљу верификацију. Након тога обавештава студента о исходу захтева.

Након успешно обављене стручне праксе студенти пријављују и полажу стручну праксу као и сваки други испит, тако што подносе дневник праксе (документ 3) и пратећа документа предметном наставнику (документ 4, документ 5 и документ 6). Стручна пракса се не оцењује, већ студент стиче одговарајући број ЕСПБ бодова, предвиђен конкретним студијским програмом на конкретној години студија.

Студент је дужан да током обављања стручне праксе: Редовно долази на посао; Савесно обавља посао и задатке који су му додељени од стране ментора у организацији;  Поштује правила безбедности на послу користећи прописана средства заштите и опрему за личну заштиту те чува имовину и пословне тајне организације; Заједно са ментором, планира и извршава оне послове и задатке који су у складу са захтевима студијског програма и године на којој се студент налази; На послу користи разне интерне и екстерне изворе информација (инструкције, правне прописе, прописе организације, професионалну литературу, стандарде, итд.) Редовно води Дневник праксе.

 

СПИСАК НАСТАВНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ И ИСПИТУЈУ ПРЕДМЕТ СТРУЧНА ПРАКСА НА ОДСЕКУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

Финансије, рачуноводство и банкарство (ОСС): др Саша Сарић, др Драган Стојановић – saric.sasa@vpsle.edu.rs stojanovic.dragan@vpsle.edu.rs

Менаџмент бизниса и логистике (ОСС): мр Жаклина Анђелковић, мр Јовица Цветковић – andjelkovic.zaklina@vpsle.edu.rs cvetkovic.jovica@vpsle.edu.rs

Туризам и угоститељство (ОСС): мр Јасмина Јовић, др Драгана Илић – jovic.jasmina@vpsle.edu.rs ilic.dragana@vpsle.edu.rs

Менаџмент технологије, хране и гастрономије (ОСС): Ивица Здравковић, Момчило Цонић – zdravkovic.ivica@vpsle.edu.rs conic.momcilo@vpsle.edu.rs

Пословна информатика и е-бизнис (ОСС): спец. Лазар Крстић, спец. Марија Крстић – krstic.lazar@vpsle.edu.rs krstic.marija@vpsle.edu.rs

Пословна економија и е-бизнис (МСС): др Јелена Крстић Ранђић – krstic.jelena@vpsle.edu.rs

Координатор стручне праксе: др Миљана Стојковић-Трајковић – stojkovic.miljana@vpsle.edu.rs

 

На платформи за е-учење Одсека за пословне студије, можете пронаћи предмет стручна пракса за сваки студијски програм и остварити контакт са предметним наставницима.

Сву потребну документацију за реализацију стручне праксе можете преузети овде или у оквиру предмета стручна пракса на платформи за е-учење.