Студенти других високошколских установа, који студирају по новим акредитованим студијским програмима могу, по основу преласка уписати акредитоване студијске програме Високу пословну школу струковних студија у Лесковцу.

Студент Школи подноси захтев за прелазак уз који прилаже уверење о положеним испитима на високошколској установи са које прелази, оригинале сведочанстава и дипломе из средње школе и извод из матичне књиге рођених.

Комисија за прелазак и признавање испита разматра захтев и директору школе предлаже доношење решења о упису по основу преласка и признавању испита положених на високошколској установи са које студент прелази.

У решењу се наводи на ком студијском програму студент наставља студије, на којој години студија и који се испити признају као положени. За признате испите наводи се припадајући број ЕСПБ бодова, а по броју припадајућих бодова за одређени испит у нашој Школи.

Студенти који су за признате испите стекли најмање 27 ЕСПБ бодова по решењу Комисије, испуњавају услов за упис на другу годину студија, а студенти који су стекли најмање 54 ЕСПБ бода испуњавају услов за упис на трећу годину студија.