Високошколска установа организује и изводи наставу у току школске године, која по правилу почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. Школска година се дели на два семестра: зимски и летњи.  Зимски семестар почиње 1. октобра а завршава се 15. фе­бру­ара наредне календарске године.  Летњи семестар  почиње 17. фебруара а завршава се 30. сеп­те­м­б­ра исте године.

Распусти у току године су: зимски – од 15. јануара до 15. фебруара;  про­лећни, у време ускршњих празника и летњи – од 10. јула до 20. августа.

Лице које се упише на неки од студијских програма ВПШСС Лесковац, стиче статус студента. Студент може имати статус студента који се финансира из буџета или студент који се сâм финансира.

Студенти Школе имају права и обавезе да редовно присуствују часовима предавања и вежби, да извршавају предиспитне обавезе по предвиђеном плану сваког предмета, да обављају стручну праксу и друге активности предвиђене студијским програмом.

Студијски програми садрже обавезне и изборне предмете за сваку годину студија. Приликом уписа године, студент бира изборне предмете.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује опет исти предмет и дужан је да опет обави предиспитне и испитне обавезе.

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или други изборни предмет.

Успешност студента у савлађивању појединих предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години.

Редовни испитни рокови су: јануарски, мартовски, јунски, јулски, августовски, септембарски.

Студенти основних студија који први пут слушају испит, имају право да испит полажу у првом испитном року након заврштка семестра без подношења испитне пријаве. Поред студената чије се студије финансирају из буџета,у тим роковима и самофинансирајући студенти не плаћају накнаду за пријаву испита.

За први испитни рок, након завршетка семестра, студентска служба сачињава записнике за испите,на којима се налазе сви уписани студенти који су одслушали семестар.

Наставник је дужан да саопшти студентима резултат усменог испита одмах по одржаном испиту (положио или није положио), а коначну оцену на испиту дужан је да објави у року од два радна дана од дана одржавања испита (ако се испит одржава усмено), односно у року од четири радна дана од дана одржавања испита (ако се испит одржава писмено).

Служба за студентске послове дужна је да на бази достављеног записника предметног наставника унесе резултате испита у матичну евиденцију студената и сравна статистичке податке о успеху студената. Податке о резултату испита Служба је дужна да објави на огласној табли Школе и званичној интернет презентацији Школе у року од два радна дана од дана достављања записника са испита.

Приговор на грешку у индексу или записнику са испита

Студент има право да  студентској служби упути захтев за исправљање уочене грешке везане за унету оцену у записник са испита или индексу у року од три радна дана након објављивања записника на сајту Школе. Грешку исправља предметни наставник.

Приговор на оцену

Студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену ако сматра да је оштећен у поступку спровођења испита и оцењивања, у року од 36 часова од добијања оцене.

Директор разматра приговор у року од 24 сата од подношења и доноси одлуку по приговору.

Ако усвоји приговор студента, доноси одлуку са којом упознаје предметног наставника и студента. У одлуци се утврђује обавеза понављања испитивања у року од 3 дана од дана пријема одлуке пред испитном комисијом.

Испитну комисију образује директор а чине је предметни наставник и два наставника из исте или сродних области. Предметни наставник је председник комисије. Комисија доноси одлуку већином гласова.

Одлука комисије је коначна.

Полагање испита пред комисијом

После три неуспела полагања истог испита, студент може тражити да испит полаже пред комисијом. Комисију именује директор. Комисија има најмање три члана из реда наставника истих или сродних области. Одлуку о оцени, комисија доноси већином гласова. Одлука комисије је коначна.

Мировање статуса студента

Права и обавезе студента мирују:

 • за време служења и дослужења војног рока;
 • ако је студент као војни обвезник позван у службу у непрекидном трајању од најмање једног семестра;
 • за време трудноће студенткиње и неге детета до 1 године старости;
 • због болничког лечења у трајању од најмање једног семестра и теже болести (што се доказује потврдом);
 • из посебних разлога личне природе.

Захтев за мировање права и обавеза подноси се пре наступања мировања, а након уписане студијске године на којој ће користити то право. Изузетно, захтев за мировање по основу болничког лечења или трудноће може се поднети у току студијске године.

Решење по захтеву за мировање права и обавеза студента доноси директор Школе.

Престанак статуса студента

Статус студента престаје у случају:

 • исписивања са студија;
 • завршетка студија;
 • неуписивања школске године;
 • кад не заврши  студије  до  истека рока који  се  одређује у
  двоструком   броју   школских   година   потребних   за   реализацију
  студијског програма;
 • изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

На  образложен лични захтев студента директор школе  може продужити рок за завршетак студија, а најдуже до три школске године. Уколико студент није навео време на које тржи продужење рока за завршетак  студија, сматра се да је тражио продужење за три школске године.