Студијски програм: Туризам и угоститељство

Стечено звање након завршетка студија: Струковни економиста

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

 

Након успешно савладаног студијског програма Туризам и угоститељство, студент ће бити способан да:

 • Демонстрира разумевање значаја очувања животне средине;
 • Изврши SWOT анализу туристичке дестинације и организује рад у туристичким агенцијама;
 • Правилно утврди нутритивну вредност намирница;
 • Планира развој руралног туризма и сеоских подручја;
 • Изабере стратегије комуницирања у туризму и практично примени комуникациони микс у туристичким организацијама;
 • Примени различите облике промоције у туристичким организацијама, промоције туристичких фестивала, атракција, посебних догађаја;
 • Примени стандарде ISO 9000 и ISO 14001 у туристичким услугама;

По завршетку студијског програма Туризам и угоститељство, студенти могу обављати:

 • Менаџерске послове у туризму и угоститељству;
 • Пословне операције у туристичким агенцијама и туристичким организацијама;
 • Активности у процесу планирања, организовања, вођења и контроле у туристичким и угоститељским предузећима (хотелима, ресторанима);
 • Послове пратилаца туристичких група и промотивне активности у туризму и угоститељству;
 • Комуникацију на страним језицима у туризму и угоститељству.
 • Захваљујући изборним предметима из области гастрономије, студенти стичу знања и за бављење пословима у вези гастрономског туризма.