Студијски програм: Пословна информатика и е-бизнис

Стечено звање након завршетка студија: Струковни пословни информатичар

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

 

Након успешно савладаног студијског програма Пословна информатика и е-бизнис, студент постаје информатичар и економиста, јер поред знања из области информационе и комуникационе технологије, стиче знања из пословне економије, финансија и менаџмента, чиме је оспособљен да:

 • Користи савремене информационе и комуникационе технологије;
 • Изабере одговарајуће методе, алате и методологије у реализацији конкретних информатичких задатака;
 • Препозна проблеме, изврши детаљну анализу и примени адекватну методологију за решавање проблема у области пословне информатике и е-бизниса;
 • Управља, руководи, пројектује и стратешки планира информационе системе;
 • Прикупља релевантне податке и врши њихову анализу у циљу доношења одлука у области пословне информатике;
 • Пројектује и администрира базе података;
 • Развија апликативно софтверско решење у одабраном програмском окружењу.

По завршетку студијског програма Пословна информатика и е-бизнис, студенти могу обављати:

 • Послове из области информатике у свим организацијама;
 • Менаџерске послове у субјектима из области пословне информатике и е-бизниса;
 • Послове информатичке подршке у малим и средњим предузећима и установама у којима информатика има важну улогу;
 • Послове у области е-трговине, е-банкарства, интернет маркетинга;
 • Послове управљања пројектима у области пословне информатике и е-бизниса;
 • Послове везане за покретање сопственог е-бизниса.