ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ - додатни термин

Одсек Висока пословна школа Лесковац, уписаће у ПРВУ годину на специјалистичке струковне студије (трећи конкурсни рок – додатни термин) укупно 93 студента, на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма Студенти који плаћају школарину Школарина
Дигитални маркетинг и е-трговина 42 60.000
Менаџмент технологије хране и гастрономије 51 63.000
 • Пријављивање кандидата траје од 06. новембра до 17. новембра 2023. године од 9.00 до 14.00 часова у просторијама Службе за студентска питања или слањем потребне документације поштом или електронским путем на mail@vpsle.edu.rs
  • ВАЖНА НАПОМЕНА: Право уписа имају сви студенти који су претходне студије завршили у трогодишњем трајању (по Болоњи и пре Болоње).
 • 20. новембар 2023. године од 10.00 часова – Класификациони испит за СП Дигитални маркетинг и е-трговина
 • 20. новембар 2023. године – Прелиминарна ранг листа
 • 21. новембар 2023. године – Коначна ранг листа
 • од 21. новембра до 24. новембра 2023. године – Упис

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају сва лица која су претходно завршила основне академске или струковне студије првог степена са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

 

Директну проходност за упис на ССС Менаџмент технологије хране и гастрономије имају кандидати који су завршили основне студије из области менаџмента технологије хране, гастрономије, туризма и угоститељства и технологије хране.

Кандидати који немају директну проходност, полажу класификациони испит из предмета 1) Основи гастрономије и 2) Основи прехрамбене технологије.

Кандидати за упис на ССС Менаџмент технологије хране и гастрономије ће бити рангирани по успеху оствареном на студијама првог степена исказаном просечном оценом у току студија.

 

Кандидати за упис на ССС Дигитални маркетинг и е-трговина полажу класификациони испит из предмета Информационе технологије (ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ).

Кандидати за упис на ССС Дигитални маркетинг и е-трговина ће бити рангирани по успеху оствареном на студијама првог степена и оствареном броју бодова на класификационом испиту.

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. Са 80% успех на основним студијама (просечна оцена се множи са 8, те кандидат може стећи најманје 48, а највише 80 поена).
 2. Са 20% успех на класификационом испиту (бодује се највише са 20 поена).
НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • Оригинал Дипломе о завршеним основним студијама или оверена фотокопија,
 • Додатак Дипломи о завршеним основним студијама или оверена фотокопија,
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Доказ о уплати трошкова конкурисања и рангирања (уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501),
 • Пријавни лист.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на  mail@vpsle.edu.rs.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ

На основу просечне оцене формира се ранг листа која је основ за упис кандидата.

Прелиминарна ранг листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Академије и Одсека у року назначеном у конкурсу.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа може поднети приговор Комисији за упис у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

На одлуку Комисије за упис по поднетом приговору кандидат може уложити жалбу председнику Академије у року од 24 часа.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Одлука председника Академије по поднетој жалби је коначна.

Након одлучивања по приспелим приговорима, Комисија за упис  утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на специјалистичке струковне студије у оквиру уписне квоте.

Страни држављани могу се уписати на специјалистичке струковне студије под истим условима као и домаћи држављани сходно Закону о високом образовању.

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су испунили услове за упис специјалистичких струковних студија дужни су да се упишу у року који утврди Академија. За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
 • Оригинал Дипломе о завршеним основним студијама или оригинал Уверење о дипломирању (или оверена фотокопије),
 • Додатак Дипломи о завршеним основним студијама или Уверење о положеним испитима (или оверена фотокопија),
 • Два попуњена обрасца ШВ-20,
 • Накнада трошкова уписа на ССС са индексом и припадајућим обрасцима,
 • Две фотографије формата 3,5×4,5 цм,
 • Доказ о уплати школарине – прва рата.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

УПЛАТЕ

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501.