АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА, ЛЕСКОВАЦ

Одсек Висока пословна школа Лесковац објављује

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Конкурс се расписује за упис укупно 87 самофинансирајућа студента специјалистичких струковних студија у школској 2022/2023. години на следећим студијским програмима:

 

Назив студијског програма Укупан број из Дозволе за рад Школарина
ССС Менаџмент технологије хране и гастрономије 60 63.000
ССС Дигитални маркетинг и е-трговина 50 60.000

 

Право уписа на специјалистичке струковне студије имају сва лица која су претходно завршила основне академске или струковне студије првог степена са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова из одговарајућег поља/области/студијског програма.

 

Директну проходност за упис на ССС Менаџмент технологије хране и гастрономије имају кандидати који су завршили основне студије из области менаџмент технологије хране, гастрономија, туризам и угоститељство и технологијa хране.

Кандидати који немају директну проходност, полажу класификациони испит из предмета 1) Основи гастрономије и 2) Основи прехрамбене технологије.

Кандидати за упис на ССС Менаџмент технологије хране и гастрономије ће бити рангирани по успеху оствареном на студијама првог степена исказаном просечном оценом у току студија.

 

Кандидати за упис на ССС Дигитални маркетинг и е-трговина полажу класификациони испит из предмета Информационе технологије.

Кандидати за упис на ССС Дигитални маркетинг и е-трговина ће бити рангирани по успеху оствареном на студијама првог степена и оствареном броју бодова на класификационом испиту.

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 • Са 80% успех на основним студијама (просечна оцена се множи са 8, те кандидат може стећи најманје 48, а највише 80 поена).
 • Са 20% успех на класификационом испиту (бодује се највише са 20 поена).

 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ССС ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ И Е-ТРГОВИНА можете преузети ОВДЕ.

 

Кандидати који се пријављују на конкурс прилажу:

 1. Оверену фотокопију Дипломе о завршеним студијама првог степена и оригинал на увид
 2. Оверену фотокопију Додатка дипломи и оригинал на увид
 3. Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид
 4. Доказ о уплати накнаде за обраду података у износу од 3.000 динара (уплату извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501).
 5. Попуњен пријавни лист

 

Трећи конкурсни рок ће се реализовати у периоду од 28.11. до 29.12.2022. године. Пријаве на конкурс се подносе од 28.11. до 16.12.2022. године. Класификациони испит се полаже 21.12.2022. у 10:00. Прелиминарна ранг листа за упис ће бити објављена 21.12.2022. године, а коначна ранг листа 22.12.2022. године. Кандидат који има примедбе на редослед кандидата на прелиминарној ранг листи, може поднети приговор председнику Академије у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Кандидати који су испунили услове за упис на специјалистичке струковне студије дужни су да се упишу у периоду од 22.12.2022. до 29.12.2022. године.

 

Додатни термин за пријем документације и полагање класификационог испита на специјалистичким струковним студијама на студијском програму Дигитални маркетинг и е-трговина у оквиру трећег конкурсног рока:

 • Пријаве на конкурс се подносе до 23.12.2022. године.
 • Класификациони испит се полаже 26.12.2022. у 10:00.
 • Кандидати који су испунили услове за упис на специјалистичке струковне студије дужни су да се упишу у периоду од 28.12.2022. до 29.12.2022. године.

 

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од дана подношења приговора. Након доношења одлуке о приспелим приговорима, објaвљује се коначна ранг листа.

 

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис на специјалистичке струковне студије у оквиру уписне квоте.

 

Страни држављани могу се уписати на специјалистичке струковне студије под истим условима као и домаћи држављани, сходно Закону о високом образовању.

Уколико се у првом уписном року не упише пун број студената у складу са акредитацијом, огласиће се и други конкурсни рок.

Пријаве се подносе:

 • лично у просторијама одсека,
 • путем поште или
 • путем е-поште на mail@vpsle.edu.rs

На сајту Одсека може се преузети пријавни лист за студијски програм на који кандидат жели конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете се заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

На процедуру везану за реализацију конкурса, непосредно се примењују одредбе Правилника о условима и поступку за упис студената на АССЈС и Правила студија Академије.

 

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на  mail@vpsle.edu.rs.

 

Упис на специјалистичке струковне студије

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија Дипломе о завршеним студијама првог степена
 • Оверена фотокопија Додатка дипломи
 • Два попуњена обрасца ШВ-20
 • Индекс
 • Две фотографије формата 3,5 × 4,5 cm
 • Доказ о уплати школарине – прва рата
 • Доказ о уплати трошкова уписа

 

Ближе информације могу се добити на сајту www.vpsle.edu.rs или на телефон Одсека 016/254-961.