Студент стиче право да пријави тему завршног рад кад стекне најмање 150 ЕСПБ бодова.

Студент стиче право да полаже завршни рад када је испунио све предиспитне и испитне обавезе предвиђене студијским програмом.

Студент може да узме тему за завршни рад из предмета са студијског програма који је похађао. Тему завршног рада утврђује наставник у договору са студентом. Тема завршног рада мора бити повезана са стручном праксом коју је студент обављао током студија.

За израду и полагање завршног рада студент подноси пријаву Служби за студентске послове, која на пријави потврђује да студент има право да му се зада тема за завршни рад. Образац за издавање теме завршног рада представља уједно и насловну страну завршног рада и обавезно садржи:

 • тему завршног рада
 • датум издавања теме завршног рада
 • потпис наставника који је издао тему завршног рада
 • потпис шефа одсека који је студент студирао
 • потпис помоћника директора за наставу.

Уз образац за издавање теме завршног рада прилаже се диспозиција рада са описом структуре завршног рада.

Предложена структура завршног рада:

 • насловна страна завршног рада,
 • апстракт завршног рада на српском и енглеском језику,
 • кључне речи на српском и енглеском језику,
 • садржај,
 • уводна разматрања,
 • разрада теме,
 • закључна разматрања,
 • списак коришћене литературе,
 • анекси (уколико су неопходни)

На крају текста завршног рада студент својеручним потписом потврђује да је рад самостално радио.

Израда завршног рада траје, по правилу,  до 15 недеља од датума издавања теме завршног рада. Изузетно, израда завршног рада може да траје дуже, али не више од 20 недеља. У случају болести или других оправданих разлога, насталих после издавања теме завршног рада, студент може да тражи продужење рока израде, о чему одлуку доноси помоћник директора за наставу у договору са предметним наставником.

Пријава теме завршног рада са диспозицијом и описом структуре рада доставља се Наставном већу. Наставно веће већином гласова присутних чланова оцењује подобност теме и одобрава израду теме завршног рада, предлаже ментора и формира Комисију за полагање завршног рада (у даљем тексту: Комисија).

Комисија се састоји од ментора и два члана из редова наставног особља Школе.

По изради завршног рада, студент предаје најмање четири примерка завршног рада Служби за студентске послове. Служба за студентске послове доставља радове члановима Комисије за полагање завршног рада и доставља један примерак завршног рада Библиотеци, која га ставља на увид јавности у року од 7 дана. По истеку поменутог рока, Комисија, уз консултације са студентом, одређује датум и време полагања завршног рада.

Полагање завршног рада је јавно и обавља се пред Комисијом у званичним просторијама Школе. Кандидат приликом полагања завршног испита треба да укратко (до 15 минута) образложи свој рад и закључке до којих је дошао приликом израде рада, пружајући доказе да је савладао теоријски и практични аспект теме завршног рада.

Након излагања кандидата наставник–ментор и остали чланови Комисије, по потреби, постављају питања кандидату.

Ако је завршни рад кандидата повољно оцењен и ако је кандидат пружио задовољавајуће одговоре на постављена питања чланова Комисије он је положио завршни испит.

Завршни испит се оцењује оценом од 5 до 10. Најнижа прелазна оцена је шест (6).

Коначна оцена о успеху кандидата на завршном испиту, уз одговарајуће образложење, саопштава се кандидату одмах по завршенм испиту. Комисија је дужна да успешно положен завршни испит региструје у индексу кандидата. По завршетку завршног испита, Комисија доставља пријаву са оценом и потписима чланова Комисије Служби за студентске послове. Сваки члан Комисије задржава свој примерак завршног рада а Служба за студентске послове доставља један примерак рада Библиотеци школе, уз обавезу његовог чувања у року од две године.

Студент који завршни рад није предао у прописаном року или студент чији завршни рад Комисија није прихватила или који га није положио, може се поново пријавити за израду завршног рада.

Једном издата тема завршног рада истом кандидату се не сме поновити.

Студент који успешно положио завршни рад стиче високо образовање и стручни назив утврђен Законом о високом образовању.

Општи успех студента на крају студија утврђује се просечном оценом која представља аритметичку средину оцена из наставних предмета утврђених студијским програмом укључујући и оцену постигнуту на завршном испиту.

До издавања дипломе о стеченом високом образовању, издаје се уверење о положеном завршном испиту.