Студент може у току студија да промени студијски програм на којем ће наставити студирање.

Захтев за промену студијског програма студент може поднети најкасније до почетка предавања у зимском семестру.

Захтев разматра Комисија за признавање испита и она предлаже директору школе, доношење решења о наставку студија у коме се наводи на ком студијском програму се студије настављају, на којој студијској години и који испити се признају као положени. За признате испите, наводи се припадајући број ЕСПБ бодова.

Студенту који је положио испит на другом студијском програму признаје се положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по својој садржини и обиму одговара предмету који је студент уписао, што се доказује документима предвиђеним ЕСПБ правилима.

Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати испит у целини ако је оценио да је студент кроз обрађени и положени програм стекао знање и вештине у мери довољној за признавање испита.

Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. Број бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима ЕСПБ.

Трошкови промене студијског програма дефинисани су у складу са ценовником.

Променом студијског програма, студент губи право на финансирање из буџета за ту школску годину.