Начин конкурисања

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Пријавни лист (попуњен),
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених,
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара (уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501).

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на  mail@vpsle.edu.rs.

Утврђивање редоследа на ранг листи

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 2. Успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Упис кандидата

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије,
 • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту или оверена фотокопија,
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса,
 • две фотографије 3,5×4,5 cm,
 • доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Уплате

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501.

ПРИПРЕМНA НАСТАВA

Драги будући студенти, уколико имате било каквих недоумица приликом савладавања материјала за припрему пријемног испита, можете се обратити професорима лично, на следеће имејл адресе:

 

СТУДИРАЊЕ НА ОДСЕКУ ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ...

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама у иностранству

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 55 места;

 • износ школарине 59.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
  • Математика
  • Основе информатике

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 55 места;

 • износ школарине 53.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ, укупно 55 места;

 • износ школарине 53.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 55 места;

 • износ школарине 53.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 59.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
  • Биологија
  • Хемија
  • Основе информатике
  • Математика