ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ - ДОДАТНИ ТЕРМИН

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Лесковац уписује у прву годину основних струковних студија, у трећем конкурсном року, у школској 2021/2022. години 168 студената на следећим студијским програмима:

 

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Укупан број из Дозволе за рад Школарина
Финансије, рачуноводство и банкарство / 26 55 49.000
Менаџмент бизниса и логистике / 6 55 49.000
Туризам и угоститељство / 72 110 49.000
Менаџмент технологије хране и гастрономије / 33 132 55.000
Пословна информатика и е-бизнис / 31 55 55.000

 

На нивоу Одсека уписује се један студент припадник ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2020/2021. години завршио средњу школу у иностранству.

Кандидати се могу уписати на студијски програм по избору у својству студента који се финансира из буџета Републике Србије.

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Финансије, рачуноводство и банкарство и Менаџмент бизниса и логистике полажу пријемни испит из два предмета по избору од понуђена четири: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство полажу пријемни испит из предмета Географија и једног изабраног од следећа четири понуђена предмета: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Менаџмент технологије хране и гастрономије полажу пријемни испит из једног предмета од понуђена четири предмета: Основи информатике, Биологија, Хемија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни испит из једног предмета од понуђена два предмета: Основи информатике и Математика.

 

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ  РОК – ДОДАТНИ ТЕРМИН  траје од 05. октобра 2021. године до 12. октобра 2021. године и то:

 • Пријављивање кандидата – 05. до 10. октобар 2021. године од 9.00 до 14.00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека за пословне студије Лесковац или слањем потребне документације путем поште или е-поште на mail@vpsle.edu.rs.
 • Полагање пријемног испита – 11. октобар 2021. године од 10.00 часова
 • 11. октобар 2021. године – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
 • 12. октобар 2021. године – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 12. октобар 2021. године од 9.00 до 14.00 часова – УПИС

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама Академије и Одсека и сајтовима Академије и Одсека.

Начин конкурисања

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Пријавни лист (попуњен),
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених,
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на  mail@vpsle.edu.rs.

Утврђивање редоследа на ранг листи

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 2. Успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

Упис кандидата

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије,
 • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту или оверена фотокопија,
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса,
 • две фотографије 3,5×4,5 cm,
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард,
 • доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Уплате

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501.

СТУДИРАЊЕ НА ОДСЕКУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ...

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама у иностранству

ПРИПРЕМНA НАСТАВA

Драги будући студенти, уколико имате било каквих недоумица приликом савладавања материјала за припрему пријемног испита, можете се обратити професорима лично, на следеће имејл адресе:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 55 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
  • Математика
  • Основе информатике

 

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 55 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 55 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 110 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
  • Основе економије
  • Пословна економија
  • Основе информатике
  • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
  • Биологија
  • Хемија
  • Основе информатике
  • Математика
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ