СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Финансије, рачуноводство и банкарство и Менаџмент у бизнису полажу пријемни испит из два предмета по избору од понуђена четири: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Туризам и угоститељство полажу пријемни испит из предмета Географија и једног изабраног од следећих четири понуђена предмета: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Менаџмент гастрономије полажу пријемни испит из два предмета по избору од понуђена четири: Основи економије, Основи информатике, Пословна економија и Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Пословна информатика и е-бизнис полажу пријемни испит из једног предмета од понуђена два предмета: Основи информатике и Математика.

AФИРМАТИВНИ УПИС

Број кандидата који се уписују на Академију у оквиру програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине је дат одлуком Владе РС. Кандидати за упис у оквиру програма афирмативне мере при пријављивању на конкурс прилажу и додатну документацију која је дата на веб страни Академије. Ови кандидати се рангирају на посебним ранг листама.

ВРЕДНОВАЊЕ НАГРАДА

Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места из области студијског програма којег желе да упишу на међународном такмичењу или на државном такмичењу из Календара такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете РС, комисија наведену награду може да уважи као замену за део пријемног испита или као замену за цео пријемни испит из стручног предмета за упис на сродан студијски програм. Ови кандидати током подношења докумената за упис треба да доставе и Диплому о освојеној награди (оригинал на увид и једну копију).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Србије који су средњу школу, тј. високо (више) образовање, завршили у иностранству, могу се уписати на студије под истим условима као и држављани Србије који су школовање завршили у Србији. Уз пријаву за упис ови кандидати подносе на увид оригинално решење о нострификацији школских сведочанстава, тј. дипломе средњешколске/високошколске установе стечених у иностранству које је издао надлежни орган и копију решења о нострификацији.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Држављани земаља региона (Црна гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија) који су припадници српске националности имају право да се упишу на студије под истим условима као држављани Републике Србије укључујући и право на буџетско финансирање.

Ови кандидати при пријављивању на конкурс потписују изјаву о припадности српској националности. Кандидати који су претходни ниво школовања завршили у Републици Српској нису у обавези да нострификују диплому и сведочанства претходног нивоа школовања, а остали кандидати из земаља региона имају ту обавезу.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама Академије и Одсека и сајтовима Академије и Одсека.

Календар уписа 2024/2025.

Припремна настава:

 • Од 17.06. до 21.06.2024. године.

Предаја документације у просторијама Одсека:

 • Од 24.06. до 28.06.2024. године од 9:00 до 14:00 часова

Предаја документације електронским путем:

 • до 30.06.2024. године до 00:00 часова.

Пријемни испит:

 • 01.07.2024. године од 10:00 часова

Прелиминарна ранг листа:

 • 01.07.2024. године до 19:00 часова

Коначна ранг листа:

 • 05.07.2024. године

Упис студената који се финансирају из буџета:

 • 08.07. и 09.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова.

Упис студената који се сами финансирају :

 • Од 10.07. до 12.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова
Начин конкурисања

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Пријавни лист (попуњен),
 • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених,
 • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара (уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501).

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

НАПОМЕНА: Овде можете преузети пријавни лист за студијски програм за који желите конкурисати. Попуњен и скениран пријавни лист шаљете заједно са осталом потребном документацијом за пријаву на конкурс за упис путем поште или е-поште на  prijemni@vpsle.edu.rs.

Утврђивање редоследа на ранг листи

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 • a) општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа може поднети приговор Комисији за упис у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

На одлуку Комисије за упис по поднетом приговору кандидат може уложити жалбу председнику Академије у року од 24 часа.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Одлука председника Академије по поднетој жалби је коначна.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.  

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Упис кандидата

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене фотокопије,
 • оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту или оверена фотокопија,
 • два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
 • трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса,
 • две фотографије 3,5×4,5 cm,
 • доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Уплате

Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 9501.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Назив студијског програма Предмети који се полажу на пријемном испиту
Финансије, рачуноводство и банкарство Бирају се два од понуђених предмета:

 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика
Менаџмент у бизнису Бирају се два од понуђених предмета:

 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика
Туризам и угоститељство Обавезан предмет Географија

и

Бира се један од понуђених предмета:

 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика
Менаџмент гастрономије Бирају се два од понуђених предмета:

 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика
Пословна информатика и е-бизнис Бира се један од понуђених предмета:

 • Основе информатике
 • Математика
ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ПРИПРЕМНA НАСТАВA

Драги будући студенти, уколико имате било каквих недоумица приликом савладавања материјала за припрему пријемног испита, можете се обратити професорима лично, на следеће имејл адресе:

 

СТУДИРАЊЕ НА ОДСЕКУ ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ...

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама у иностранству