Списак наслова доступних у библиотеци

Обавештење о условима коришћења услуга библиотеке и читаонице:

 1. Библиотеку могу да користе стални чланови и привремени корисници. Стални чланови Библиотеке могу постати упосленици и студенти Школе. При упису у чланство Библиотеке подноси се лична карта на увид. Студенти при упису подносе и индекс. Чланство у Библиотеци је бесплатно.
 2. Привремени корисници су трећа лица. Привремени корисници могу да користе библиотечки материјал само у просторијама библиотеке.
 3. Из просторија библиотеке се не могу износити приручници, речници и часописи осим на копирање, када се оставља индекс и лична карта. Библиотечка јединица се при том мора вратити у току истог дана.
 4. Из Библиотеке студент може истовремено позајмити 3 библиотечке јединице са роком враћања од 30 дана. Књига се може задржати најдуже 45 дана ако се у периоду до 30 дана након издавања изврши продужење. Исту књигу студент може поново позајмити након 10 дана од враћања. Студенти Школе могу да задрже уџбенике у току једног семестра.
 5. Студент коме је издата тема завршног рада (што се потврђује овером у индексу) може позајмити и више од 3 библиотечке јединице са роком враћања од 90 дана.
 6. Студенти на специјалистичким студијама могу истовремено позајмити 6 библиотечких јединица са роком враћања од 90 дана.
 7. Наставници и сарадници Школе могу позајмљивати књиге из свих фондова Библиотеке без ограничења броја књига. Рок за враћање књиге или за продужење је 1 година. Рок за враћање уџбеника је 30 дана.
 8. Уколико члан Библиотеке задржи књигу дуже од одређеног рока дужан је да плати 50 динара за сваки дан који је протекао од истека рока за враћање до дана враћања.
 9. Приликом позајмљивања библиотечке јединице члан библиотеке је дужан да је прегледа, јер у супротном одговара за оштећење. При враћању библиотечке јединице службеник Библотеке је дужан да је прегледа.
 10. Оштећену или изгубљену књигу члан Библиотеке мора надокнадити истом таквом књигом. Уколико то није могуће, члан је дужан да:
  • библиотеци платити троструку тржишну вредност књиге или
  • исплати трошкове набавке нове књиге или
  • набави сличну публикацију одговарајуће вредности по процени Комисије.
 11. Уколико члан не пристане да врати позајмљену библиотечку јединицу или да надокнади изгубљену или оштећену књигу или не плати казну за прекорачење рока за враћање, наплата ће се извршити путем суда. Чланство у Библиотеци овим аутоматски престаје.
 12. Свако подизање личних докумената, потврда и решења (раскид радног односа, пензионисање, завршетак студија и сл.) од стране запослених и студената условљено је издавањем Потврде о престанку свих задужења у библиотеци.
 13. Уколико члан Библиотеке поручи библиотечку јединицу издату на период дужи од 30 дана, Библиотека обавештава читаоца о томе, а читалац је дужан да наручену библиотечку јединицу врати у што краћем року а најдуже за 15 дана од дана пријема обавештења. Библиотечка јединица издата на 30 дана, а коју поручи други читалац, не може се продужити.

Правила о раду читаонице

 1. Читаоницу могу да користе искључиво студенти Школе.
 2. За коришћење читаонице студент је обавезан да остави индекс надлежној особи.
 3. Приручна литература која се не износи из библиотеке може да се користи у читаоници под условом да студент има отворен картон у библиотеци.
 4. У читаоници је ЗАБРАЊЕНО:
  • играти карте,
  • пушити,
  • уносити и конзумирати храну и пиће,
  • седети на столу,
  • на било који начин реметити ред и мир.
 5. Несавесни корисници који се не придржавају ових Правила сносиће дисциплинску одговорност.

Библиотека Читаоница 1 Читаоница 2