Секретар школе

Радомир Стојановић, дипл. правник

 

Служба рачуноводства

Шеф рачуноводства: Славица Шишкин, економиста

Благајник: Јагода Ранђеловић, економиста

 

Општи и правни послови

Самостални референт за опште и правне послове: Светлана Димитријевић, правник

 

Систем администратор и координатор за безбедност и здравље на раду

Дарко Котло, спец. струковни менаџер

 

Технички сектретар

Светлана Маринковић, економиста

 

Студентска служба

Референти за студентска питања:

Наташа Карапанџић, економиста

 

Библиотека

Огњен Димитријевић, М.сц.

 

Књижничар – архивар

Миливоје Прокић, економиста

 

Техничка служба

Хигијеничар: Мирослав Димитријевић

Домар – магационер: Небојша Митић