Од следеће академске године студенти Одсека за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија започињу образовање по дуалном моделу студија!

Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и ставова путем учења кроз рад.

Академија струковних студија Јужна и Србија – Одсек за пословне студије Лесковац је међу првима препознала значај дуалног модела образовања и почиње са реализацијом дуалног модула, најпре на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије, а затим и на осталим студијским програмима основних струковних студија.

Студенти који се определе за овај начин студирања теорију ће учити на Одсеку, а практичне вештине ће стицати код великог броја послодаваца са којима Академија има потписан уговор о дуалном моделу студија. За студенте је дуални модел студија значајан јер уче кроз рад, припремају се за посао у струци и за то добијају новчану надокнаду, а послодавци добијају обучене и спремне младе кандидате.