Стратегија Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу у овој области усклађена је са стратегијом интернационализације, с обзиром да сви пројекти сарадње треба да допринесу унапређењу квалитета наставног процеса, обука студената, наставног и ненаставног особља школе, као и сарадње са партнерским институцијама и организацијама. Из тог разлога ВПШЛЕ препознаје процес интернационализације као кључни елемент за унапређење конкурентности и препознатљивости школе у области високог образовања. ВПШЛЕ улаже велики напор да успостави и одржи сарадњу са сличним институцијама (европским и неевропским) посебно ону која се односи на мобилност студената и особља.

Како би се постигли циљеви наведени у стратегији интернационализације у фокусу ВПШЛЕ биће ангажовање у активностима Ерасмус + програма које се односе на: одлазне и долазне мобилности за студенте, наставно и ненаставно особље у оквиру програмских и партнерских земаља, као и студентске долазне и одлазне мобилности у оквиру програма праксе (КА1); Стратешка партнерства, Савези знања и пројекти изградње капацитета  (KA2); Сарадња са међународним организацијама и дијалог између стејкхолдера, политика и Програм промоције (KA3); Жан Моне Програм.

У почетном периоду реализације стратегије (две године) акценат ће бити на мобилности наставног и ненаставног особља како би се подигли Ерасмус капацитети Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу. Реализацијом ових активности подиже се капацитет наставног особља кроз размену знања и искустава везаних за програме мобилности, као и знања из одговарајућих области интересовања (академски аспекти).

Усавршавање ненаставног особља кроз мобилност допринеће адекватном спровођењу долазних мобилности тако што ће обезбедити административну подршку. У наредној фази, поред мобилности особља, фокус ће бити на успостављању долазне мобилности студената са високошколских институција, као и одлазне мобилности студената ка партнерским високошколским институцијама. Очекује се да ће највише долазних мобилности бити реализовано од стране студената код којих не постоји (постоји мала) језичка баријера за похађање наставе на српском језику (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Словенија). Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће организовати бесплатне курсеве српског језика за све заинтересоване долазне студенте. ВПШЛЕ настоји да елиминише све врсте дискриминације у погледу расе, вере, пола, националне и етничке припадности. Поред тога, технички услови којима располаже Школа (прилаз школском објекту, рампе, тоалети, лифт и слично) омогућавају студентима са инвалидитетом несметано похађање наставе. Реализација програма мобилности студената, као и промоција међународних искустава по основу тих програма размене значајно утиче на повећање конкурентности институције.

За потребе организовања и имплементације пројеката сарадње у оквиру Ерасмус + програма на ВПШЛЕ је формирана канцеларија за пројекте и међународну сарадњу, као организациона јединица без правног субјективитета. Организациону структуру канцеларије чиниће тим квалификованих професионалаца који ће се континуирано усавршавати и радити на међународној сарадњи, припреми и реализацији пројеката, као и у спровођењу програма мобилности. Уз одобрење директора, тим Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу приступа реализацији свих неопходних активности за апликацију или учешће у конкретним пројектима сарадње. Канцеларија ће бити задужена за ефикасно спровођење стратешких опредељења, као и за оперативне послове у вези са интернационализацијом. У том смислу канцеларија ће наставити јачање односа са партнерским институцијама у оквиру програма мобилности; пружање потпуне подршке у организацији одлазне мобилности путем давања информација о одговарајућој институцији и студијским програмима позивајући се на њихове web странице и контакт податке; пружање помоћи у проналажењу смештаја за долазеће студенте и особље, као и потпуне подршке како би се олакшала њихова интеграција.

Мобилности у оквиру Ерасмус + програма представљају богато искуство за учеснике, не само на академском и професионалном, већ и на личном нивоу, тако да ће Школа континуирано радити на консолидацији и ширењу партнерстава, као и на промовисању вишег квалитета у разменама студената и особља и других активности везаних за целоживотно учење.