Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике

Стечено звање након завршетка студија: Струковни менаџер

 

КУРИКУЛУМ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Након успешно савладаног студијског програма Менаџмент бизниса и логистике, студент ће бити способан да:

 • Учествује у тиму који осмишљава, управља и реализује пројектни задатак;
 • Користи савремену информациону технологију у пословне сврхе;
 • Демонстрира разумевање финансијске функције и способност доношења одлука;
 • Развије практичне моделе и стратегије базиране на савременој теорији и пракси;
 • Опише и квантифицира ризике, припреми концизан и тачан извештај о управљању ризиком и примени релевантне технике за управљање ризиком;
 • Примени теоријска и практична знања за процену логистичких система, њихово унапређење и обликовање оптималног логистичког система пословног субјекта.

По завршетку студијског програма Менаџмент бизниса и логистике, студенти могу обављати:

 • Руководеће послове у свим предузећима;
 • Руководеће послове у трговини и великим трговинским ланцима;
 • Послове у дистрибуцији, производњи, транспортним и шпедитерским фирмама, складиштима, консултантским кућама, у банкама, болницама, државним установама и службама;
 • Послове лица које сублимира послове функција финансија, трговине и маркетинга у малим и средњим предузећима;
 • Послове из области менаџмента људских ресурса;
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.