Могућност плаћања школарине у 15 месечних рата.

Пословна информатика и е-бизнис

Студијски програм: Пословна информатика и е-бизнис

Стечено звање након завршетка студија: Струковни пословни информатичар

Након успешно савладаног студијског програма Пословна информатика и е-бизнис, студент постаје информатичар и економиста, јер поред знања из области информационе и комуникационе технологије, стиче знања из пословне економије, финансија и менаџмента, чиме је оспособљен да:

 • Користи савремене информационе и комуникационе технологије;
 • Изабере одговарајуће методе, алате и методологије у реализацији конкретних информатичких задатака;
 • Препозна проблеме, изврши детаљну анализу и примени адекватну методологију за решавање проблема у области пословне информатике и е-бизниса;
 • Управља, руководи, пројектује и стратешки планира информационе системе;
 • Прикупља релевантне податке и врши њихову анализу у циљу доношења одлука у области пословне информатике;
 • Пројектује и администрира базе података;
 • Развија апликативно софтверско решење у одабраном програмском окружењу.

По завршетку студијског програма Пословна информатика и е-бизнис, студенти могу обављати:

 • Послове из области информатике у свим организацијама;
 • Менаџерске послове у субјектима из области пословне информатике и е-бизниса;
 • Послове информатичке подршке у малим и средњим предузећима и установама у којима информатика има важну улогу;
 • Послове у области е-трговине, е-банкарства, интернет маркетинга;
 • Послове управљања пројектима у области пословне информатике и е-бизниса;
 • Послове везане за покретање сопственог е-бизниса.

Менаџмент технологије хране и гастрономије

Студијски програм: Менаџмент технологије хране и гастрономије

Стечено звање након завршетка студија: Струковни инжењер менаџмента технологије хране и гастронимије

Након успешно савладаног студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије, студент постаје инжењер, менаџер, технолог, и коначно, гастроном са широким спектром занимања и биће оспособљен за обављање:

 • Послова набавке, пријема и складиштења сировина за производњу хране, као и послова производње и пласмана гастрономских производа;
 • Послова планирања, организовања, вођења и контроле извршења задатака у кухињама;
 • Послова везаних за покретање сопственог бизниса у области технологије хране и гастрономије;
 • Послова везаних за осмишљавање пројеката у области технологије хране и гастрономије;
 • Послова везаних за  примену стандарда и система квалитета у  прехрамбеној производњи,  као и метода које се користе за контролу квалитета намирница.

По завршетку студијског програма Менаџмент технологије хране и гастрономије, студенти могу обављати:

 • Менаџерске послове у HoReCa сектору;
 • Послове планирања, организовања, вођења и контроле извршења задатака у кухињама хотелијерске и ресторатерске индустрије, као и кухињама социјалног угоститељства (болнице, војска, затвори, студентски и ученички ресторани);
 • Послове у пекарству, посластичарству и кетеринг послове;
 • Промотивне активности у гастрономији;
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса у области технологије хране и гастрономије.

Туризам и угоститељство

Студијски програм: Туризам и угоститељство

Стечено звање након завршетка студија: Струковни економиста за туризам и угоститељство

Након успешно савладаног студијског програма Туризам и угоститељство, студент ће бити способан да:

 • Демонстрира разумевање значаја очувања животне средине;
 • Изврши SWOT анализу туристичке дестинације и организује рад у туристичким агенцијама;
 • Правилно утврди нутритивну вредност намирница;
 • Планира развој руралног туризма и сеоских подручја;
 • Изабере стратегије комуницирања у туризму и практично примени комуникациони микс у туристичким организацијама;
 • Примени различите облике промоције у туристичким организацијама, промоције туристичких фестивала, атракција, посебних догађаја;
 • Примени стандарде ISO 9000 и ISO 14001 у туристичким услугама;

По завршетку студијског програма Туризам и угоститељство, студенти могу обављати:

 • Менаџерске послове у туризму и угоститељству;
 • Пословне операције у туристичким агенцијама и туристичким организацијама;
 • Активности у процесу планирања, организовања, вођења и контроле у туристичким и угоститељским предузећима (хотелима, ресторанима);
 • Послове пратилаца туристичких група и промотивне активности у туризму и угоститељству;
 • Комуникацију на страним језицима у туризму и угоститељству.
 • Захваљујући изборним предметима из области гастрономије, студенти стичу знања и за бављење пословима у вези гастрономског туризма.

Финансије, рачуноводство и банкарство


Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство

Модул: Финансије и рачуноводство

Стечено звање након завршетка студија: Струковни економиста за финансије и рачуноводство

Након успешно савладаног модула Финансије и рачуноводство, студент ће бити способан да:

 • Изврши анализу пословања предузећа у целини и његових појединих делова;
 • Критички анализира стратегију финансијских институција;
 • Изврши детаљну финансијску анализу путем анализе профитабилности, ликвидности и солвентности, анализе инвестиционих одлука, финансијских опција, финансијских извештаја и завршног рачуна, као и ревизију финансијских извештаја;
 • Демонстрира познавање књиговодствене методологије, контног оквира, законских прописа и међународних рачуноводствених стандарда;
 • Интерпретира рачуноводствене извештаје, организује рачуноводствени систем и креира рачуноводствене информације на различитим нивоима менаџмента за доношење пословних одлука;
 • Обавља послове управљања обртним средствима, изврши процену пословних перформанси и пројекцију финансијских потреба;

Завршетком студија на модулу Финансије и рачуноводство, студенти могу обављати:

 • Послове у рачуноводственим и финансијским службама, у јавним установама и приватном сектору;
 • Послове интерне ревизије у малим и средњим предузећима;
 • Послове у финансијском сектору (књиговодственим агенцијама, здравственим, инвестиционим и пензионим фондовима, као и банкама);
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.

Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство

Модул: Финансије, банкарство и осигурање

Стечено звање након завршетка студија: Струковни економиста за финансије, банкарство и осигурање

Након успешно савладаног модула Финансије, банкарство и осигурање, студент ће бити способан да:

 • Критички проучи кључне проблеме у области финансија, рачуноводства, банкарства и осигурања;
 • Користи савремену информациону технологију у пословне сврхе;
 • Изврши анализу пословања предузећа у целини и његових појединих делова;
 • Демонстрира познавање књиговодствене методологије, контног оквира, законских прописа и међународних рачуноводствених стандарда;
 • Критички анализира стратегију финансијских институција;
 • Изврши кредитну анализу;
 • Схвати принципе и типове осигурања као одговор на могуће ризике.

Завршетком студија на модулу Финансије, банкарство и осигурање, студенти могу обављати:

 • Послове у финансијском сектору (банкама, здравственим, инвестиционим и пензионим  фондовима);
 • Послове у рачуноводственим и финансијским службама у јавним установама и приватном сектору;
 • Послове у осигуравајућим друштвима, брокерско-дилерским друштвима и на финансијским и робним берзама;
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.

Менаџмент бизниса и логистике

Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике

Стечено звање након завршетка студија: Струковни менаџер бизниса и логистике

Након успешно савладаног студијског програма Менаџмент бизниса и логистике, студент ће бити способан да:

 • Учествује у тиму који осмишљава, управља и реализује пројектни задатак;
 • Користи савремену информациону технологију у пословне сврхе;
 • Демонстрира разумевање финансијске функције и способност доношења одлука;
 • Развије практичне моделе и стратегије базиране на савременој теорији и пракси;
 • Опише и квантифицира ризике, припреми концизан и тачан извештај о управљању ризиком и примени релевантне технике за управљање ризиком;
 • Примени теоријска и практична знања за процену логистичких система, њихово унапређење и обликовање оптималног логистичког система пословног субјекта.

По завршетку студијског програма Менаџмент бизниса и логистике, студенти могу обављати:

 • Руководеће послове у свим предузећима;
 • Руководеће послове у трговини и великим трговинским ланцима;
 • Послове у дистрибуцији, производњи, транспортним и шпедитерским фирмама, складиштима, консултантским кућама, у банкама, болницама, државним установама и службама;
 • Послове лица које сублимира послове функција финансија, трговине и маркетинга у малим и средњим предузећима;
 • Послове из области менаџмента људских ресурса;
 • Послове везане за покретање сопственог бизниса.