За већу шему кликнути на исту.

Управљање

Школа је самостална високошколска установа која остварује основне струковне и специјалистичке струковне студије из образовно – научног поља, друштвено – хуманистичке науке, стручна област економске науке, чији је оснивач Република Србија. Органи Школе су: орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент.

Савет

Орган управљања школе је Савет. Савет броји 17 чланова, од којих су 11 чланова представници школе, 3 члана су представници оснивача и 3 члана представници студената. Од 11 чланова представника школе, два члана су из реда ненаставног особља.

Директор

Орган пословођења школе је директор. Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Школе. Директору у раду помажу помоћници из реда наставника: помоћник директора за наставу, помоћник директора за међународну сарадњу.

Наставно веће и Стручни колегијум Школе

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Школе. Веће чине сви наставници школе, сарадници и стручни сарадници. Наставним већем председава директор Школе. Своје одлуке Наставно веће доноси већином гласова присутних чланова.

Стручни колегијум Школе сачињавају по функцији: директор школе, помоћници директора, руководиоци студијских програма, секретар школе и представник студената у складу са Законом.

Студентски парламент

Tело преко кога студент остварују своја права и интересе у Школи је Студентски парламент. Студенти бирају у парламент своје представнике непосредно, тајним гласањем, а право гласа имају сви студент уписани на све програме у школској години у којој се одржавају избори за студентски парламент.