УПРАВЉАЊЕ

У оквиру наставних јединица Одсека Академије, остварује се образовна делатност Академије (теоријска и практичне настава, стручна пракса и практични рад студената, интернационалне студије и студије на даљину).
Наставну јединицу чине: наставници и сарадници.
Наставном јединицом Одсека руководи Руководилац Одсека.


Наставно-стручно веће Одсека (Веће Одсека)

Веће Одсека се стара о организацији и извођењу наставе на одсеку, кадровским, финансијским, развојним, промотивним и другим питањима од значаја за одсек. О свим питањима расправља и одлучује самостално или даје предлоге за одлучивање Већу академије и председнику Академије.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских прогама, анализу ефикасности студирања, у Већу одсека учествују представници студената, при чему студенти чине до 20% чланова Већа Одсека.
Веће одсека чине сви наставници и сарадници у радном односу на неодређено и одређено време, са пуним радним временом који раде у Одсеку.
Руководилац Одсека је председник Већа Одсека по функцији.
Руководилац Одсека сазива седнице Већа Одсека и руководи његовим радом.


НЕНАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ЗА СТРУЧНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У Одсецима се организују се Канцеларије стручних служби за обављање послова ваннаставних делатности и то материјално-финансијских, правних и кадровских, служби за студентске послове, послове библиотеке, послове везане за информациони систем, техничке, архивске, послове одржавања и набавке, помоћне послове и др.
Радом Канцеларија стручних служби у Одсеку руководи Шеф канцеларије Одсека.


Студентски парламент