Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програма Финансије и банкарство
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Одлука о акредитацији студијског програма Одлука
Образовно-научно/образовно-уметничко поље друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област економија
Врста студија основне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ
Назив дипломе струковни економиста за финансије и банкарство
Дужина студија три године
Година у којој је започела реализација студијског програма 2012. године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте 49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције и структура студијског програма Циљеви, Сврха, Компетенције, Структура
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 99 студената (40 на терет буџета РС и 59 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 27.04.2012. године
Језик на коме се изводи програм српски
Година када је програм акредитован 2012. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму https://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРВА ГОДИНА СЕМЕСТАР I СЕМЕСТАР II ЕСПБ
ПРЕДМЕТИ П В П В
1Ф1-MФE Математика за економисте 4 2 8
1Ф1-БСТ Пословна статистика 3 2 7
1Ф1-AЦЦ Рачуноводство 3 2 7
1Ф2-БМА Основе маркетинга 3 2 7
1Ф2-БУЕ Пословна економија 3 2 7
1Ф2-БАЕ Основи економије 3 3 8
1Ф2-ПП Стручна пракса (прва година) 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1Ф1-ФЛЕ1 Страни језик – Енглески 1 2 2 6
1Ф1-ФЛФ1 Страни језик – Француски 1 2 2 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
1Ф2-ЦХТ Културно наслеђе 2 2 6
1Ф2-ИИФ Увод у финансије 2 2 6
УКУПНО 12 8 11 9 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ДРУГА ГОДИНА СЕМЕСТАР III СЕМЕСТАР IV ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ P V P V
2Ф3-БМГ Основи менаџмента 3 2 6
2Ф3-ФМГ Финансијски менаџмент 3 2 6
2Ф4-ЦМЛ Трговинско право 2 2 5
2Ф4-ИС Информациони системи 3 2 7
2Ф3-ФАЦ Финансијско рачуноводство и биланс 3 2 7
2Ф3-ЕТН Предузетништво 3 2 6
2Ф4-БНК Банкарство 3 1 6
2Ф4-ПП Стручна пракса (друга година) 7
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2Ф4-ФЛЕ2 Пословни страни језик – Енглески 2 2 1 4
2Ф4-ФЛФ2 Пословни страни језик – Француски 2 2 1 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2Ф4-АИС Рачуноводствени информациони системи 3 1 6
2Ф4-МИС Маркетинг информациони системи 3 1 6
УКУПНО 12 8 13 7 60
ШИФРА ПРЕДМЕТА ТРЕЋА ГОДИНА СЕМЕСТАР V СЕМЕСТАР VI ЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ P V P V
3Ф6-ЕМГ Еколошки менаџмент и одрживи развој 2 2 6
3Ф6-БУА Анализа пословања 3 2 7
3Ф6-ФЦР Финансијска контрола и ревизија 4 2 8
3Ф6-СТМ Стратегијски менаџмент 3 2 7
3Ф5-ИНС Осигурање 3 2 7
3Ф6-ФПР Завршни рад 5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик – почетни курс)
3Ф5-ФЛЕСК Страни језик почетни курс – Енглески 2 1 4
3FФ-ФЛФСК Страни језик почетни курс – Француски 2 1 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3Ф5-ЦФБ Царинско и шпедитерско пословање 3 3 8
3Ф5-ФМА Финансијска тржишта 3 3 8
3Ф5-ФФЕ Финансијско и девизно пословање 3 3 8
3Ф5-ФТР Спољнотрговинско пословање 3 3 8
УКУПНО 11 9 12 8 60