Пословна информатика и е-бизнис од 09.00 часова;

Финансије, рачуноводство и банкарство од 10.00 часова;

Менаџмент бизниса и логистике од 11.00 часова.