Student stiče pravo da prijavi temu završnog rad kad stekne najmanje 150 ESPB bodova.

Student stiče pravo da polaže završni rad kada je ispunio sve predispitne i ispitne obaveze predviđene studijskim programom.

Student može da uzme temu za završni rad iz predmeta sa studijskog programa koji je pohađao. Temu završnog rada utvrđuje nastavnik u dogovoru sa studentom. Tema završnog rada mora biti povezana sa stručnom praksom koju je student obavljao tokom studija.

Za izradu i polaganje završnog rada student podnosi prijavu Službi za studentske poslove, koja na prijavi potvrđuje da student ima pravo da mu se zada tema za završni rad. Obrazac za izdavanje teme završnog rada predstavlja ujedno i naslovnu stranu završnog rada i obavezno sadrži:

 • temu završnog rada
 • datum izdavanja teme završnog rada
 • potpis nastavnika koji je izdao temu završnog rada
 • potpis šefa odseka koji je student studirao
 • potpis pomoćnika direktora za nastavu.

Uz obrazac za izdavanje teme završnog rada prilaže se dispozicija rada sa opisom strukture završnog rada.

Predložena struktura završnog rada:

 • naslovna strana završnog rada,
 • apstrakt završnog rada na srpskom i engleskom jeziku,
 • ključne reči na srpskom i engleskom jeziku,
 • sadržaj,
 • uvodna razmatranja,
 • razrada teme,
 • zaključna razmatranja,
 • spisak korišćene literature,
 • aneksi (ukoliko su neophodni)

Na kraju teksta završnog rada student svojeručnim potpisom potvrđuje da je rad samostalno radio.

Izrada završnog rada traje, po pravilu,  do 15 nedelja od datuma izdavanja teme završnog rada. Izuzetno, izrada završnog rada može da traje duže, ali ne više od 20 nedelja. U slučaju bolesti ili drugih opravdanih razloga, nastalih posle izdavanja teme završnog rada, student može da traži produženje roka izrade, o čemu odluku donosi pomoćnik direktora za nastavu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Prijava teme završnog rada sa dispozicijom i opisom strukture rada dostavlja se Nastavnom veću. Nastavno veće većinom glasova prisutnih članova ocenjuje podobnost teme i odobrava izradu teme završnog rada, predlaže mentora i formira Komisiju za polaganje završnog rada (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija se sastoji od mentora i dva člana iz redova nastavnog osoblja Škole.

Po izradi završnog rada, student predaje najmanje četiri primerka završnog rada Službi za studentske poslove. Služba za studentske poslove dostavlja radove članovima Komisije za polaganje završnog rada i dostavlja jedan primerak završnog rada Biblioteci, koja ga stavlja na uvid javnosti u roku od 7 dana. Po isteku pomenutog roka, Komisija, uz konsultacije sa studentom, određuje datum i vreme polaganja završnog rada.

Polaganje završnog rada je javno i obavlja se pred Komisijom u zvaničnim prostorijama Škole. Kandidat prilikom polaganja završnog ispita treba da ukratko (do 15 minuta) obrazloži svoj rad i zaključke do kojih je došao prilikom izrade rada, pružajući dokaze da je savladao teorijski i praktični aspekt teme završnog rada.

Nakon izlaganja kandidata nastavnik–mentor i ostali članovi Komisije, po potrebi, postavljaju pitanja kandidatu.

Ako je završni rad kandidata povoljno ocenjen i ako je kandidat pružio zadovoljavajuće odgovore na postavljena pitanja članova Komisije on je položio završni ispit.

Završni ispit se ocenjuje ocenom od 5 do 10. Najniža prelazna ocena je šest (6).

Konačna ocena o uspehu kandidata na završnom ispitu, uz odgovarajuće obrazloženje, saopštava se kandidatu odmah po završenm ispitu. Komisija je dužna da uspešno položen završni ispit registruje u indeksu kandidata. Po završetku završnog ispita, Komisija dostavlja prijavu sa ocenom i potpisima članova Komisije Službi za studentske poslove. Svaki član Komisije zadržava svoj primerak završnog rada a Služba za studentske poslove dostavlja jedan primerak rada Biblioteci škole, uz obavezu njegovog čuvanja u roku od dve godine.

Student koji završni rad nije predao u propisanom roku ili student čiji završni rad Komisija nije prihvatila ili koji ga nije položio, može se ponovo prijaviti za izradu završnog rada.

Jednom izdata tema završnog rada istom kandidatu se ne sme ponoviti.

Student koji uspešno položio završni rad stiče visoko obrazovanje i stručni naziv utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju.

Opšti uspeh studenta na kraju studija utvrđuje se prosečnom ocenom koja predstavlja aritmetičku sredinu ocena iz nastavnih predmeta utvrđenih studijskim programom uključujući i ocenu postignutu na završnom ispitu.

Do izdavanja diplome o stečenom visokom obrazovanju, izdaje se uverenje o položenom završnom ispitu.